Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
26/2/2014 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
 Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνεται από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2014 ο τέταρτος (4ος) κύκλος των εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τομείς των ανθρωπιστικών επιστημών, της θεωρίας της επιστήμης και της φιλοσοφίας για απόφοιτους ανώτατης εκπαίδευσης. Τα προγράμματα στοχεύουν στη διαμόρφωση επιστημόνων που θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ένα εύρος θεμάτων (γνωσιολογικών, ηθικών, πρακτικών), θα είναι ανοιχτοί στη διαρκή μάθηση και θα μπορούν να επανατροφοδοτούν τα αποθέματα της γνώσης τους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος: Η Πολιτεία και ο Πολίτης», και ειδικότερα του Υποέργου 1 «Εκπαίδευση ενηλίκων», Δράση 2 «Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Απόφοιτους Ανώτατης Εκπαίδευσης». Η «Ακαδημία Πλάτωνος: Η Πολιτεία και ο Πολίτης» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Οι τίτλοι των Θεματικών Πεδίων, καθώς και σχετικές λεπτομέρειες (ώρες και διάρκεια) δίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Για το αναλυτικό περιεχόμενο των ενοτήτων ανατρέξτε στο σύνδεσμο:

http://www.plato‐academy.gr/project/el/citizen‐and‐society‐clone (Ενότητα 2).

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΤΟΜΑ/ΤΜΗΜΑ

1. Φιλοσοφία 100 ώρες 13 εβδομάδες 20 άτομα

2. Γλώσσα 75 ώρες 10 εβδομάδες 20 άτομα

3. Βιομηχανική Αρχαιολογία 75 ώρες 10 εβδομάδες 20 άτομα

4. Θεωρία της Επιστήμης 75 ώρες 10 εβδομάδες 20 άτομα

5. Μαθηματικά και Τεχνολογία 100 ώρες 13 εβδομάδες 20 άτομα

6. Αρχαιολογία και Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς 75 ώρες 10 εβδομάδες 20 άτομα

7. Ιστορία 75 ώρες 10 εβδομάδες 20 άτομα

8. Τέχνη 75 ώρες 10 εβδομάδες 20 άτομα

9. Αρχιτεκτονική 75 ώρες 10 εβδομάδες 20 άτομα

10. Διαδικτυακά Περιβάλλοντα και Ηλεκτρονική Μάθηση 75 ώρες 10 εβδομάδες 20 άτομα

Καθένα από τα Θεματικά Πεδία περιλαμβάνει 2 μαθήματα ανά εβδομάδα σε χώρους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου, καθώς και μαθήματα/επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, αρχεία και βιβλιοθήκες. Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες από τις 17.00 και μετά. Έμφαση δίνεται στη σύνδεση της θεωρίας με επίκαιρα ζητήματα. Σε κάθε τμήμα γίνονται δεκτά περίπου είκοσι (20) άτομα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι διδάσκοντες έχουν υψηλή ειδίκευση στα αντικείμενα διδασκαλίας τους και είναι αθηγητές πανεπιστημίου (μέλη ΔΕΠ), διακεκριμένοι επιστήμονες και άνθρωποι από το χώρο των τεχνών και του πολιτισμού, καθώς και κάτοχοι διδακτορικού τίτλου.

Τα μαθήματα, τα εργαστήρια, καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό που θα διανεμηθεί προσφέρονται δωρεάν. Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν ένα μόνο Θεματικό Πεδίο σε κάθε κύκλο.Μπορούν, όμως, να υποβάλλουν ξανά αίτηση και να παρακολουθήσουν και άλλα Θεματικά Πεδία στους επόμενους κύκλους. Μετά το πέρας του εκπαιδευτικού κύκλου θα χορηγηθεί σε κάθε εκπαιδευόμενο/η πιστοποιητικό επιμόρφωσης, εφόσον ο συμμετέχων ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του Θεματικού Πεδίου στο οποίο έχει επιλεγεί. Η επιτυχής παρακολούθηση προϋποθέτει ο/η εκπαιδευόμενος/η να μην υπερβεί το προβλεπόμενο όριο απουσιών, δηλαδή το 10% του συνόλου των διδακτικών ωρών.

Προθεσμία, δικαιολογητικά και τρόπος υποβολής τους:

1. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: Για όσους επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή για τον 4ο κύκλο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα πραγματοποιηθεί από το Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2014, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών είναι μέχρι και τις 09/03/2014, ώρα 24.00.

2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την Αίτηση Συμμετοχής Εκπαιδευόμενου για το πρόγραμμα Αποφοίτων για τον 4ο κύκλο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την οποία θα βρούν στη διεύθυνση http://platoacademy.gr/Graduate. Όσοι επιλεγούν να συμμετάσχουν στον 4ο κύκλο θα κληθούν να προσκομίσουν απλό αντίγραφο του πτυχίου τους.

3. Τρόπος υποβολής δικαιολογητικών: Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν συμπληρωμένη την Αίτηση Συμμετοχής Εκπαιδευομένου για τον 4ο κύκλο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://platoacademy.gr/graduate
  • Σε έντυπη μορφή: Άμεση παράδοση: Δευτέρα 17:00-19:00, Τρίτη 17:00-19:00 και Παρασκευή 11:00-13:00 στη διεύθυνση Λυκαβηττού 5, 1ος όροφος, ΤΚ 10672, Αθήνα. o Ταχυδρομικά στη διεύθυνση Λυκαβηττού 5, 1ος όροφος, ΤΚ 10672, Αθήνα με την ένδειξη «Συμμετοχή στον 4ο κύκλο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Αποφοίτων της Πράξης Ακαδημία Πλάτωνος ‐ Η Πολιτεία και ο Πολίτης» με ημερομηνία αποστολής (σφραγίδα ταχυδρομείου) έως και τις 06/03/2014.


Τα ονόματα των εκπαιδευομένων που θα επιλεγούν για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο του έργου «Ακαδημία Πλάτων

Για απορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο e-mail pa-apofoitoi@di.uoa.gr ή στο τηλέφωνο 21036274212103627421 κάθε Δευτέρα 17:00-19:00, Τρίτη 17:00-19:00 και Παρασκευή 11:00-13:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 09/03/2014.

Για υποβολή αιτήσεων πατήστε εδώ