7 υποτροφίες από το Κληροδότημα «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη» σε πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης
7/3/2014 Υποτροφίες  
7 υποτροφίες από το Κληροδότημα «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη» σε πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ανακοίνωσε ότι θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 επτά (7) υποτροφίες, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη».

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε πρωτοετείς φοιτητές της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης (συγκεκριμένα από μία (1) υποτροφία στα Τμήματα Βιολογίας, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών-εισαγωγική κατεύθυνση Μαθηματικών, Χημείας, Επιστήμης Υπολογιστών, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών-εισαγωγική κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Φυσικής και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών σύμφωνα με την από 21/11/2013 απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών), που αποφοίτησαν από Λύκειο του Νομού Ηρακλείου ή Λασιθίου και πέτυχαν με τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, την υψηλότερη σειρά εισαγωγής στο Τμήμα τους, σύμφωνα με την από 12-01-1986 διαθήκη, που δημοσιεύτηκε με το αρ. 579/2006 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 2.000,00 ευρώ (εφάπαξ).

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα (1) έτος.

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετήσιων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία.

Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά τους, οι υπότροφοι υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας που έχουν λάβει μέχρι τότε.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του κάθε Τμήματος της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, μέχρι και την 30η Απριλίου 2014 αίτηση συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας από το οποίο να προκύπτει η Ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία τους, όχι μεγαλύτερη των 36 ετών.
  • Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν καλώς».
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν έτυχε άλλης υποτροφίας στο ίδιο χρονικό διάστημα και για τον ίδιο σκοπό από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά και δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του της υποτροφίας.
  • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).


Το κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η έντυπη αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με το προβλεπόμενο κείμενο, θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης www.uoc.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά στο τηλ. 2810393620 κ. Ε. Μπαλάφα καθώς και από τις Γραμματείες των Τμημάτων.