5 άτομα στο Χαμόγελο του Παιδιού με σύμβαση ορισμένου χρόνου
10/3/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
5 άτομα στο Χαμόγελο του Παιδιού με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Το Χαμόγελο του Παιδιού για την εκτέλεση της Πράξης «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013» απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως:

1) Δύο (2) Επαγγελματίες Οδηγοί

2) Τρεις (3) Κοινωνικοί Λειτουργοί

Καταληκτική ημερομηνία: 14-03-2014

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Πελαγία Ιατρού στο τηλ. 2310 250160

Επισυνάπτεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.