Θέσεις εργασίας στον Όμιλο Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ
21/3/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στον Όμιλο Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ

Ο ΤΙΤΑΝΑΣ, που ιδρύθηκε το 1902, απασχολεί σήμερα περισσότερα από 6.000 άτομα παγκοσμίως και συνεχίζει να αναπτύσσεται, έχοντας ως κυρίαρχο στόχο την καθιέρωσή του ως ανεξάρτητου πολύ-περιφερειακού Ομίλου, στην παγκόσμια αγορά των δομικών υλικών, συνδυάζοντας την επιχειρηματική ικανότητα και ανταγωνιστικότητα με το σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

1. Η εταιρεία ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., μέλος του Ομίλου Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, επιθυμεί να προσλάβει με έδρα την Αθήνα, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (κωδ.1411)

Τα κύρια καθήκοντα της θέσης είναι:

 • Προγραμματισμός, συντονισμός υλοποίηση και έλεγχος εργασιών, σύμφωνα με το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης, για έγκαιρη και αξιόπιστη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία του.
 • Παρακολούθηση και έλεγχος του κόστους συντήρησης και φροντίδα για τη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την ελαχιστοποίησή του.
 • Επιμέλεια και έλεγχος των ενεργειών και διαδικασιών που αφορούν την υλοποίηση και την πιστοποίηση εργασιών επισκευών που γίνονται από εξωτερικούς συνεργάτες.
 • Μεριμνά για την επίλυση τυχόν προβλημάτων με προμηθευτές σε θέματα τεχνικών προδιαγραφών, καθυστερήσεων παράδοσης υλικών και εργασιών.
 • Συντονισμός και έλεγχος των εργασιών των νέων έργων και επιμέλεια για τη σωστή έγκαιρη και εντός προϋπολογισμού υλοποίησή του.


Προσόντα Υποψηφίων:

 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕΙ με κατεύθυνση στον Κατασκευαστικό Τομέα
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • 5 χρόνια εργασιακή εμπειρία ως Μηχανολόγος Μηχανικός εκ των οποίων τα 3 σε συναφές αντικείμενο
 • Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων Ms Οffice
 • Πολύ καλή γνώση – χρήση του λογισμικού Autocad – Μηχανολογικό


Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά υποψηφίων:

 • Επικοινωνία και συνεργασία
 • Προγραμματισμός και Οργάνωση
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην ποιότητα
 • Επιθυμητή η επιμόρφωση-κατάρτιση σε επιμέρους θέματα/αντικειμένα της ειδικότητάς του
 • Προτεραιότητα σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες (όπου απαιτείται)
 • Ηλικία έως 35 ετών
 • Ευχέρεια μετακινήσεων εντός Ελλάδος
 • Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου.


Η Εταιρία επενδύοντας στο Ανθρώπινο Δυναμικό της, προσφέρει δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης, ελκυστικό πακέτο αποδοχών, σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά βιογραφικό σημείωμα έως τις 17/4/2014, επιλέγοντας τη θέση με κωδικό 1411. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, είναι διεθνής παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια λειτουργία που συνδυάζει την επιχειρηματική ικανότητα και ανταγωνιστικότητα με το σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.


2. Η εταιρεία ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., μέλος του Ομίλου Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, επιθυμεί να προσλάβει με έδρα την Κω, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (κωδ.1413)

Τα κύρια καθήκοντα της θέσης είναι:

 • Προώθηση των πωλήσεων στην περιοχή ευθύνης, ώστε να επιτυγχάνονται οι ποσοτικοί και οικονομικοί στόχοι πωλήσεων.
 • Παρακολούθηση και ενημέρωση για τις συνθήκες της αγοράς, τις δραστηριότητες του ανταγωνισμού και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο.
 • Τακτικές επαφές με τους πελάτες και την αγορά, με στόχο τη διεύρυνση του πελατολογίου.
 • Επιμέλεια για την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων από πελάτες σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική της εταιρείας.


Προσόντα Υποψηφίων:

 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής
 • Εργασιακή εμπειρία 5 ετών σε πωλήσεις εκ των οποίων τα 3 σε πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων ή δομικών υλικών
 • Βασικές οικονομικές γνώσεις, κατάρτιση σε θέματα πωλήσεων και διαχείρισης πιστώσεων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων Ms Οffice
 • Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά υποψηφίων:
 • Ανεπτυγμένες ικανότητες Επικοινωνίας – Διαπραγμάτευσης
 • Ευελιξία/Προσαρμοστικότητα
 • Προσανατολισμός στην ικανοποίηση του πελάτη
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες (όπου απαιτείται)
 • Ηλικία έως 35 ετών
 • Αδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου.


Η Εταιρία επενδύοντας στο Ανθρώπινο Δυναμικό της, προσφέρει δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης, ελκυστικό πακέτο αποδοχών, σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά βιογραφικό σημείωμα έως τις 17/4/2014, επιλέγοντας τη θέση με κωδικό 1413. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, είναι διεθνής παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια λειτουργία που συνδυάζει την επιχειρηματική ικανότητα και ανταγωνιστικότητα με το σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.


3. Η εταιρεία ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., μέλος του Ομίλου Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, επιθυμεί να προσλάβει με έδρα την Αθήνα, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ(κωδ.1412)

Τα κύρια καθήκοντα της θέσης είναι:

 • Μελέτη και σχεδιασμός προϊόντων για παραγωγή και διάθεση στα έργα.
 • Μελέτη και αξιοποίηση των χαρακτηριστικών Α΄ υλών στο σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων.
 • Διασφάλιση και έλεγχο των χαρακτηριστικών και Ποιότητας των προϊόντων
 • Σχεδιασμός εργαστηριακών δοκιμών και διεργαστηριακών ελέγχων για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας και τους στόχους της εταιρίας.
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης στους πελάτες και τα έργα.
 • Ανάπτυξη συστημάτων απλοποίησης-τυποποίησης-ελέγχου διαδικασιών και λειτουργιών σχεδιασμού, παραγωγής και διάθεσης προϊόντων.
 • Παρακολουθεί και ενημερώνεται για πρότυπα, κανονισμούς, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνολογία και φροντίζει για την αξιοποίησή τους στις λειτουργίες παραγωγής και διάθεσης.


Προσόντα Υποψηφίων:

 • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Κατεύθυνσης Δομοστατικού
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (MSc) με κατεύθυνση τον τομέα Πολιτικού Μηχανικού
 • Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος σε Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • 5 χρόνια εργασιακή εμπειρία ως Πολιτικός Μηχανικός εκ των οποίων τα 2 σε θέση οργάνωσης-συντονισμού ομάδας-Διοίκησης Έργου
 • Επιθυμητή συνδυασμένη εμπειρία σε μελέτες έργων υποδομής και κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα
 • Επιθυμητή γνώση πολεοδομικής νομοθεσίας, εμπειρία σε σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και προϋπολογισμού τεχνικών έργων
 • Καλή γνώση των κανονισμών και των προτύπων Α΄ υλών και σκυροδέματος
 • Αριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (επιθυμητή η γερμανική)
 • Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων Ms Οffice
 • Αριστη γνώση – χρήση του λογισμικού Autocad (2D και Civil 3D)


Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά υποψηφίων:

 • Ικανότητα εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα Επικοινωνίας
 • Προγραμματισμός, Οργάνωση, Μεθοδικότητα
 • Ομαδικότητα/Συνεργασία
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες (όπου απαιτείται)
 • Ηλικία έως 35 ετών
 • Ευχέρεια μετακινήσεων εντός και εκτός Ελλάδος
 • Αδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου.


Η Εταιρία επενδύοντας στο Ανθρώπινο Δυναμικό της, προσφέρει δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης, ελκυστικό πακέτο αποδοχών, σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά βιογραφικό σημείωμα έως τις 30/3/2014, επιλέγοντας τη θέση με κωδικό 1412. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, είναι διεθνής παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια λειτουργία που συνδυάζει την επιχειρηματική ικανότητα και ανταγωνιστικότητα με το σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

Για περισσότερες πληροφορίες και για αποστολή βιογραφικού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα careerinprogress.gr