4 υποτροφίες 2014 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από το Κληροδότημα Κωνσταντίνου Βέλλιου
2/4/2014 Υποτροφίες  
4 υποτροφίες 2014 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από το Κληροδότημα Κωνσταντίνου Βέλλιου

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει δύο (2) διαγωνισμούς σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος ΚΩΝ. ΒΕΛΛΙΟΥ για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων υποτρόφων πτυχιούχων των Πανεπιστημίων της χώρας για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Οι ανωτέρω πτυχιούχοι πρέπει να παρουσιάζουν οικονομική αδυναμία.

Από τις ανωτέρω θέσεις η μία (1) θέση που είναι για καταγόμενους από τη Βλάστη Ν. Κοζάνης και η μία (1) για καταγόμενους από τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας δίνονται με τον πρώτο (1ο) διαγωνισμό. Σε περίπτωση που προσέρχονται μέχρι ένας (1) υποψήφιοι σε κάθε κατηγορία, ο διαγωνισμός για τις δύο (2) αυτές θέσεις παραλείπεται.

Οι υπόλοιπες δύο (2) θέσεις μαζί με τις κενές του πρώτου διαγωνισμού (εάν τυχόν η μία ή και οι δύο θέσεις δε δοθούν σύμφωνα με τα προηγούμενα), συμπληρώνονται με δεύτερο (2ο) διαγωνισμό που γίνεται μεταξύ των καταγόμενων από τη Μακεδονία στον οποίο μπορούν να συμμετάσχουν και οι καταγόμενοι από τη Βλάστη Ν. Κοζάνης και τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας. Μεταξύ ισόβαθμων κατά το διαγωνισμό αυτό, προτιμώνται οι καταγόμενοι από τη Βλάστη Ν. Κοζάνης, τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας, την Καστοριά και τη Σιάτιστα.

Οι προαναφερόμενοι διαγωνισμοί θα γίνουν στην Αθήνα και ώρα 08.00 στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον οι κατάλληλες για τη διενέργεια του διαγωνισμού αίθουσες είναι διαθέσιμες, διαφορετικά σε γειτονικά Εκπαιδευτήρια και από Εξεταστική Επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 8 και 9 του β.δ. της 5-9-1940.

Ειδικότερα:

Α) Ο πρώτος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 1 Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη.

Β) Ο δεύτερος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά:

α) στην Έκθεση και

β) σε ένα ακόμη μάθημα, (όπως αυτά ορίστηκαν από τα οικεία Τμήματα των Πανεπιστημίων),

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι μέχρι ένα (1) έτος, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών, εφόσον επαρκούν τα έσοδα του κληροδοτήματος και η πορεία των σπουδών στην αλλοδαπή είναι πολύ καλή.

Το ποσό της υποτροφίας είναι χίλια (1000) Ευρώ το μήνα. Η υποτροφία αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 και η καταβολή της αρχίζει από την έναρξη των σπουδών εντός του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν από την 31η Μαρτίου 2014 και το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού δηλ. μέχρι και τις 10 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη:

1) Να υποβάλλουν, κατά τις εργάσιμες ημέρες, τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε ένα από τα παρακάτω γραφεία:

  • Στο Γραφείο Κληροδοτημάτων (αριθ. γραφ. 2045, 2ος όροφος) κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού 12.00-15.00. ή
  • Στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (αριθ. γραφ. 0103, στο ισόγειο) κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού 09.00-15.00.


2) Να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά ταχυδρομικά, το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (με αντίστοιχη σφραγίδα ταχυδρομείου) με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά στην εξής ταχυδρομική διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δ/νση Διοικητικού, Γραφείο Κληροδοτημάτων (αριθ. γραφ. 2045, 2ος όροφος) Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.151 80 Μαρούσι. Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι στην περίπτωση αυτή, πρέπει να φυλάσσουν την απόδειξη αποστολής της αίτησής τους γιατί ενδέχεται να τους ζητηθεί.

Στις αιτήσεις πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά το Τμήμα ή η Σχολή των Πανεπιστημίων από τα οποία αποφοίτησαν, το μάθημα στο οποίο επιθυμούν να εξετασθούν, η χώρα στην οποία θα μεταβούν, το Ίδρυμα στο οποίο θα σπουδάσουν, οι σπουδές που θα κάνουν, ο τόπος καταγωγής, η διεύθυνση κατοικίας τους, το τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αν υπάρχει).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1. Αίτηση η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Yποτροφίες/Υποτροφίες-Κληροδοτήματα.

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου από την οποία θα προκύπτει:

α) η ηλικία του υποψηφίου που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 36 χρόνων,

β) η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή και ο τόπος καταγωγής του υποψηφίου (δηλ. ο τόπος γέννησης του υποψηφίου) που προβλέπεται ανωτέρω.

Σημειώνεται ότι:

ΜΟΝΟΝ ΑΝ ο ανωτέρω προβλεπόμενος τόπος καταγωγής του υποψηφίου δεν προκύπτει από τον τόπο γέννησης του ιδίου, πρέπει αυτός να προσκομίσει επιπλέον:

ή Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυν. ταυτ. (εκτός από το δικό του) ΚΑΙ του γονέα του, από τον τόπο γέννησης του οποίου προκύπτει ο προβλεπόμενος ανωτέρω τόπος καταγωγής του υποψηφίου,

ή Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυν. ταυτ. (εκτός από το δικό του και του γονέα του) ΚΑΙ του παππού του ή της γιαγιάς του, από τον τόπο γέννησης του/της οποίου/ας προκύπτει ο προβλεπόμενος ανωτέρω τόπος καταγωγής του υποψηφίου, ώστε να φαίνεται η διαδοχή των γενεών.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερόμενα πρόσωπα (γονείς ή παππούδες) δεν βρίσκεται εν ζωή, προσκομίζει Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο του Πτυχίου του υποψηφίου, με βαθμολογία τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (Πολύ Καλά).

4. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από την οποία θα προκύπτει ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του Πτυχίου του υποψηφίου.

5. Α. Για όσους κατά τη διάρκεια του χρόνου υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής εξακολουθούν να φοιτούν σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής:

i.Βεβαίωση εγγραφής και φοίτησης σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο τα οποία πρέπει να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους από τον οικείο Έλληνα Πρόξενο, καθώς και

ii.επίσημη μετάφραση της βεβαίωσης επικυρωμένη επίσης από τον οικείο Έλληνα Πρόξενο ή από αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα (π.χ. Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο κ.λ.π.).

5. Β. Για όσους κατά τη διάρκεια του χρόνου υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής έχουν αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής (και δεν έχουν ήδη τα έγγραφά τους επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους από τον οικείο Έλληνα Πρόξενο):

i.Βεβαίωση εγγραφής και φοίτησης σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο τα οποία πρέπει να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους από αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα (π.χ.Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο, Πρεσβείες κ.λ.π ) καθώς και

ii.επίσημη μετάφραση της βεβαίωσης επικυρωμένη επίσης από αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα (π.χ. Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο κ.λ.π.).

6. Α. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2012 της οικείας Δ.Ο.Υ. για το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους (χρήσεις 2011), το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ, προκειμένου περί οικογένειας μέχρι τέσσερα μέλη και το οποίο θα προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.

6. Β. Βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (κτίσματα-οικόπεδα και αγροτεμάχια) για το έτος 2012 (όπως έχει δηλωθεί την 1-1-2012) η οποία μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά μέσω των συστημάτων www.taxis.gr ή www.gsis gr.

Κατά περίπτωση, όπου κρίνεται αναγκαίο, θα ζητούνται από τους υποψήφιους οικονομικά στοιχεία περισσότερων ετών.

6. Γ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος: i. είτε δεν υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση, ii. είτε δεν έχει ατομική ακίνητη περιουσία, iii. είτε και τα δύο υποχρεούται να το/τα δηλώσει με Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75).

7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) του υποψηφίου ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών δηλ. για προηγούμενο αντίστοιχα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία, ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία η οποία του έχει απονεμηθεί προηγουμένως. Η Υπεύθυνη δήλωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Yποτροφίες/ Υποτροφίες-Κληροδοτήματα.

8. Οι υποψήφιοι που κατάγονται από τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας, επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών, προσκομίζουν και Βεβαίωση από το «Σύλλογο των εις Νέα Πέλλα Αταλάντης Οικιστών Μακεδόνων» που να φαίνεται ότι έλκουν την καταγωγή τους από τη Μακεδονία.

Σημειώνεται ότι το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που προβλέπεται στο άρθρο 2 παραγρ. 2 στοιχείο α΄ του β. δ. της 5-9-1940, αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.

Οι υποψήφιοι που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν πλήρη τα οριζόμενα δικαιολογητικά μέσα στην παραπάνω προθεσμία, μπορούν να τα συμπληρώσουν και να τα υποβάλλουν στην Εξεταστική Επιτροπή μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού, ακόμη και πριν την έναρξή του.