Προκήρυξη υποτροφιών Ιδρύματος Ευγενίδου για μεταπτυχιακές σπουδές έτους 2014-2015
22/5/2014 Υποτροφίες  
Προκήρυξη υποτροφιών Ιδρύματος Ευγενίδου για μεταπτυχιακές σπουδές έτους 2014-2015

Το Ίδρυμα Ευγενίδου προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014 - 2015 εννέα (9) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, εκ των οποίων οι πέντε (5) στο εξωτερικό και οι τέσσερεις (4) στο εσωτερικό, για διπλωματούχους του Ε.Μ.Π.

Το ετήσιο ύψος των υποτροφιών ορίζεται στο ποσό των 6.000 δολαρίων ΗΠΑ για το εσωτερικό και 12.000 δολαρίων ΗΠΑ για το εξωτερικό.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 • Να μην υπερβαίνουν το 27ο έτος της ηλικίας τους.
 • Να έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στο ΕΜΠ ή σε
 • αντίστοιχες Σχολές του εξωτερικού.
 • Να μην διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα.
 • Να μην επιχορηγούνται για μεταπτυχιακές σπουδές από άλλες πηγές.
 • Ο βαθμός του διπλώματός τους δεν πρέπει να είναι κατώτερος από 7,5.
 • Να έχουν ελληνική ιθαγένεια.


 1. Τρόπος επιλογής των υποτρόφων Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στο γνωστικό αντικείμενο μέρους ή όλου των κυρίων κατευθύνσεων της Σχολής από την οποία προέρχονται.
 2. Για την έκδοση των αποτελεσμάτων θα ληφθούν υπ' όψιν τα εξής:
 • Σταθμισμένος βαθμός πτυχίου με βάση τα οικονομικά δεδομένα 40%
 • Γραπτή εξέταση 40%
 • Συνέντευξη 20%


Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Επίσημο αντίγραφο διπλώματος.
 4. Αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων φοιτήσεως στη Σχολή.
 5. Βεβαίωση αποδοχής των υποψηφίων για μεταπτυχιακές σπουδές από τα ΑΕΙ εξωτερικού ή του ΕΜΠ για τους υποψηφίους εσωτερικού.
 6. Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας Οικ. Έτους 2013.
 7. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απαραιτήτως μέχρι 7 Ιουλίου 2014.


Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις 14 Ιουλίου 2014.

Η εξεταστέα ύλη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος Ευγενίδου και στον ιστότοπο του ΕΜΠ στις 11 Ιουνίου 2014.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να αποσταλούν στο Ίδρυμα Ευγενίδου, Λεωφ. Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο 175 64, τηλ.: 210-9469600.