12 θέσεις εργασίας στον Οργανισµό Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υµηττού
18/10/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
12 θέσεις εργασίας στον Οργανισµό Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υµηττού

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ∆ΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Οργανισµού Κοινωνικής Πολιτικής ∆άφνης – Υµηττού, που εδρεύει στον Υµηττό.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής ∆ήµου ∆άφνης-Υµηττού, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1, Τ.Κ.17237, ΥΜΗΤΤΟΣ, Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, απευθύνοντάς την στο τµήµα προσωπικού, υπόψιν κας Ελένης Πατήθρα (τηλ. επικοινωνίας: 2132037869).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας, στα παραρτήµατα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του δήµου ∆άφνης-Υµηττού, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ