Χρηματοδότηση Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.
23/10/2013 Υποτροφίες  
Χρηματοδότηση Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.

Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ ανακοινώνει τη χρηματοδότηση μεταπτυχιακών σπουδών ύψους 3.500 ευρώ για Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνικού Πανεπιστημίου σε έναν εκπαιδευόμενο που θα πραγματοποιήσει την αίτηση και την εγγραφή του σε κάποιο από τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα που ξεκινάνε το Νοέμβριο του 2013. Ο τυχερός θα επιλεγεί μέσω κλήρωσης.

Professional Certificate (Μονοετή προγράμματα φοίτησης)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στη Λογιστική και τις Επενδύσεις Ι (B.A. with emphasis in Accounting and Finance I).
 • Λογιστική, Τραπεζική και Διεθνή Χρηματοοικονομικά (Accounting, Banking and International Finance).
 • Νομοθεσία και Λογιστική Ι (Law and Accountancy Ι).
 • Διαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος Ι (Risk Management and Internal Audit I).
 • Στρατηγική των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομική Λογιστική (Business Strategy and Financial Accounting).

Advanced Professional Certificate
(Διετή προγράμματα φοίτησης)
 • Διεθνή Χρηματοοικονομικά και Ελεγκτική Τραπεζών (International Finance and Bank Audit).
 • Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομικά (Management Accounting and Finance).
 • Λογιστική και Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας Οργανισμών (Accounting, Organisations and Institutions).
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στη Λογιστική και τις Επενδύσεις ΙI (B.A. with emphasis in Accounting and Finance II).
 • Νομοθεσία και Λογιστική ΙI (Law and Accountancy ΙI).
 • Διαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος II (Risk Management and Internal Audit ΙΙ).

Ο εκπαιδευόμενος που θα επιλεγεί μέσω κλήρωσης, προκειμένου να λάβει τη χρηματοδότηση (3.500 ευρώ) θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:


α) να ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμά που παρακολουθεί από το Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ
β)
να κάνει αίτηση σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ελληνικού Πανεπιστημίου και να γίνει δεκτός εντός 8 μηνών από την αποπεράτωση του προγράμματός που θα παρακολουθήσει. Πέρα από τον τυχερό εκπαιδευόμενο, θα κληρωθούν και 10 επιλαχόντες.

Σε περίπτωση που ο κληρωθέντας δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να λάβει τη χρηματοδότηση η θέση θα καλυφθεί από επιλαχόντα σύμφωνα με τη σειρά που θα αναδειχθούν κατά την κλήρωση. Ο επιλαχόντας εφόσον ενημερωθεί προκειμένου να λάβει τη χρηματοδότηση θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα του από το Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ και θα έχει 8 μήνες από την ημερομηνία ειδοποίησης προκειμένου να κάνει αίτηση σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ελληνικού Πανεπιστημίου και να γίνει δεκτός.

Η χρηματοδότηση θα δοθεί μόνο εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

Σημειώνεται ότι επειδή ο αριθμός των εισακτέων στα προγράμματα που ξεκινάνε το Νοέμβριο του 2013 είναι περιορισμένος, κάθε συμμετέχοντας στην κλήρωση έχει αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί εντός Νοεμβρίου και οι εγγεγραμμένοι στα προγράμματα θα ενημερωθούν μέσω email για τη διαδικασία και την ακριβή ημερομηνία πραγματοποίησής της

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία είτε τηλεφωνικά στα τηλ. : 210.368.94.65 & 210.368.9402 είτε μέσω email: iesoel@elke.uoa.gr.

Πηγή: elearn.elke.uoa.gr