Το ερευνητικό κέντρο Αθηνά αναζητά συνεργάτες
29/10/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
Το ερευνητικό κέντρο Αθηνά αναζητά συνεργάτες

1. Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) συνεργάτες με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της υλοποίησης του έργου ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ (Αναλυτική Περιεχομένου και Πολυτροπική Επικοινωνία (ΚΡΗΠΙΣ).

Συνεργάτης – Γλωσσολόγος (2)

Αντικείμενο εργασιών

 1. Μοντελοποίηση της πολυτροπικής άρθρωσης και της χρήσης του νοηματικού χώρου κατά τη δημιουργία του νοηματικού γλωσσικού μηνύματος
 2. Ανάλυση των σημασιολογικών δεικτών τους οποίους χρησιμοποιούν οι νοηματικές γλώσσες κατά την εκφορά λόγου στον τρισδιάστατο χώρο
 3. Έλεγχος και εμπλουτισμός επισημειωμένων δεδομένων της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) σε περιβάλλον επισημείωσης i-Lex.
 4. Σύνδεση των κανόνων της γραμματικής της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) με ομάδες συναφών παραδειγμάτων από δεδομένα πραγματικής χρήσης.
 5. Συμβολή στις δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης και στη σύνταξη επιστημονικών/τεχνικών δημοσιεύσεων
 6. Συμβολή στη σύνταξη τεχνικών/διαχειριστικών αναφορών


Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο στη γλωσσολογική ανάλυση νοηματικής γλώσσας από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού ή συναφών με το αντικείμενο σχολών της ημεδαπής ή του εξωτερικού
 • Εμπειρία στην επισημείωση και ανάλυση δεδομένων από νοηματικά βίντεο
 • Εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων επισημείωσης βίντεο
 • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών εργασιών – δημοσιεύσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή του αντικειμένου
 • Πολύ καλή γνώση της ΕΝΓ, της Ελληνικής και της Αγγλικής


Υποβολή αιτήσεων εως 11/11

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εδώ

2. Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.) Ξάνθης του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» καλεί επιστημονικούς συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “WelCOM - Wireless Sensors for Engineering Asset Lifecycle Optimal Management”.

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη πλατφόρμας για την ηλεκτρονική υποστήριξη της βιομηχανικής συντήρησης με χρήση ασύρματων δικτύων αισθητήρων, τεχνικών ανίχνευσης και διάγνωσης βλαβών, καθώς και υποσυστήματα διαδικτυακής ευφυούς υποστήριξης της συντήρησης.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα ανέρχεται έως τους 12 μήνες και η συνολική αμοιβή της έως το ποσό των 10.000 €.

Συνεργάτης από τον χώρο της Πληροφορικής (1)

Αντικείμενο

 1. Συμβολή στην ανάπτυξη υποσυστήματος απομακρυσμένης υποστήριξης και ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και στην ολοκλήρωσή τους με υποσύστημα 'ευφυούς σύμβουλου συντήρησης' (intelligent maintenance adviser) σε πλατφόρμα ηλεκτρονικής συντήρησης (e-maintenance).
 2. Συμβολή σε δράσεις διάχυσης.


Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο πολυτεχνικής σχολής ή σχολής Η/Υ-Πληροφορικής ΑΕΙ/ΤΕΙ ή συναφών σχολών του εξωτερικού.
 • Εμπειρία υλοποίησης έργων/εφαρμογών πληροφορικής και συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης και διαχείρισης περιεχομένου.
 • Γνώσεις σχεδίασης λογισμικού/ software engineering.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και άριστη γνώση της Ελληνικής


Υποβολή αιτήσεων εώς 15/11

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εδώ