12 θέσεις εργασίας στο Χαμόγελο του Παιδιού
30/5/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
12 θέσεις εργασίας στο Χαμόγελο του Παιδιού

Το Σωματείο-Εθελοντικός Οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» στο πλαίσιο Υλοποίησης του Υποέργου 1 με τίτλο «Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το Κέντρο Ημέρας για παιδιά και εφήβους θύματα κακοποίησης/παραμέλησης/ενδοοικογενειακής βίας» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ/ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ» (κωδικός ΟΠΣ 383687) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), πρόκειται να λειτουργήσει ένα (1) Κέντρο Ημέρας στο Δήμο Ζωγράφου.

Για τη στελέχωση της ομάδας του Χαμόγελου του Παιδιού, θα καλυφθούν οι θέσεις ανά ειδικότητα όπως περιγράφονται παρακάτω:

  • 1 θέση ΠΕ Ιατρού Ψυχιάτρου ή Παιδοψυχιάτρου (Επιστημονικός Υπεύθυνος Υποέργου), μερικής απασχόλησης, με σύμβαση έργου.
  • 3 θέσεις ΠΕ Ιατρών/Παιδοψυχιάτρων, μερικής απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
  • 3 θέσεις ΠΕ Ψυχολόγων/Ψυχοθεραπευτών, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
  • 1 θέση ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
  • 1 θέση ΤΕ Λογοθεραπευτών, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
  • 1 θέση ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
  • 1 θέση ΤΕ Εργοθεραπευτών, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
  • 1 θέση ΠΕ Διοικητικού, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα Υλοποίησης (www.hamogelo.gr) και της επίσημης ιστοσελίδας της Ειδικής Υπηρεσίας του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (www.ygeia-pronoia.gr) τουλάχιστον για 15 ημέρες. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Τετάρτη 21/05/2014 και λήγει την Δευτέρα 09/06/2014. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής που θα βρουν στην ιστοσελίδα του Φορέα Υλοποίησης www.hamogelo.gr, καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μέχρι και την Δευτέρα 09/06/2014:

Α. Είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση nationalprojects@hamogelo.gr με θέμα «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 383687/ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ» ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ: ……………………………………………………………»,

Β. Είτε αυτοπροσώπως με κατάθεση σχετικού φακέλου, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:30 π.μ. – 17:30 μ.μ., στα γραφεία του Φορέα Υλοποίησης στο Τμήμα Γραμματείας – Πρωτόκολλο (Ισόγειο):

«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

Ταχ. Δ/νση: Σπύρου Λούη 1, Μαρούσι – Αττικής, Τ.Κ. 15124

Τηλ.: 210.76.09.550 – 51 – 52

Fax: 210.76.09.554

Με την ένδειξη στο φάκελο:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 383687/ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ»

ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ: ………………………………………………………………………

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέσουν αίτηση ΜΟΝΟ για ΜΙΑ (1) από τις ανωτέρω περιγραφόμενες ειδικότητες.

Επισημαίνεται ότι όσες από τις αιτήσεις υποβληθούν με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζει η προκήρυξη δεν θα ληφθούν υπόψη από την αρμόδια Επιτροπή.

Στα γραφεία του εθελοντικού Οργανισμού μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:30 π.μ. – 17:30 μ.μ.

Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Δ/νση: Σπύρου Λούη 1, Μαρούσι – Αττικής, Τ.Κ. 15124

Τηλ.: 210.76.09.550 – 51 – 52

Fax: 210.76.09.554

Ιστοσελίδα: www.hamogelo.gr

Email: nationalprojects@hamogelo.gr

Ηλεκτρονική διεύθυνση Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: www.ygeia-pronoia.gr

Πηγή: e-dimosio.gr