Συμβάσεις Έργου στο Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
6/11/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
Συμβάσεις Έργου στο Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

To Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς «ΚΕΠΠ» προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με άτομα (4) άτομα για τις ανάγκες του, σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΘΕΣΗ 1:Ένα (1) άτομο

Αντικείμενο: Υποστήριξη λογιστηρίου

Διάρκεια σύμβασης: για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (με δυνατότητα παράτασης)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΑΤΕΙ, με κατεύθυνση λογιστικής
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία, τουλάχιστον δυο (2) ετών στην υποστήριξη λογιστηρίου
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Γνώση λογισμικού προγράμματος SAP
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις    

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία σε πανεπιστημιακό περιβάλλον και σε ειδικό λογαριασμό    

ΘΕΣΗ 2: Ένα (1) άτομο

Αντικείμενο: Υποστήριξη πληροφορικού τμήματος

Διάρκεια σύμβασης: για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (με δυνατότητα παράτασης)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΑΤΕΙ, με κατεύθυνση πληροφορικής
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία, τουλάχιστον 6 (έξι) μηνών σε θέση μηχανικού πληροφορικής
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Γνώση λογισμικού προγράμματος SAP
 • Γνώση γλωσσών προγραμματισμού: Visual Basic, C++, Html, Java, php
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις    

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία σε πανεπιστημιακό περιβάλλον και σε ειδικό λογαριασμό    

ΘΕΣΗ 3: Δύο (2) άτομα

Αντικείμενο: Υποστήριξη Ερευνητικών προγραμμάτων (συγχρηματοδοτούμενων, Ευρωπαϊκών, λοιπών φορέων χρηματοδότησης)

Διάρκεια σύμβασης: για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (με δυνατότητα παράτασης)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΑΤΕΙ,
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία, τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στην υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Γνώση λογισμικού προγράμματος SAP
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις    

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία σε πανεπιστημιακό περιβάλλον και σε ειδικό λογαριασμό

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με πλήρη σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει βιογραφικό σημείωμα μαζί με τις απαραίτητες βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας, τίτλους σπουδών, συστατικές επιστολές και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά τους. Η τελική επιλογή για την πλήρωση της θέσης θα γίνει μετά από συνέντευξη με τον/την κάθε υποψήφιο/α που διαθέτει τα παραπάνω απαραίτητα προσόντα. Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς δεν δεσμεύεται για την τελική σύναψη των συμβάσεων της παρούσας Πρόσκλησης και δικαιούται να συνάψει τις ανωτέρω συμβάσεις ή όχι, να ματαιώσει, να αναλάβει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωση εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. Η συμμετοχή δε με την αποστολή του ανωτέρω αναφερόμενου φακέλου συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συγκεκριμένου όρου της Πρόσκλησης. Η υποβολή της αίτησης θα πρέπει να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) μέχρι και την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 14:00 στη διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 122,

185 32, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «ΘΕΣΗ ΧΧΧ», αρ. πρωτ.:201309231/24.10.2013. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης, οι αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στη κα Δημέλη Ειρήνη (τηλέφωνο 2104142613, e-mail: edimeli@unipi.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε).

Πηγή: careerinprogress.gr