Υποτροφία 2014 για το εξωτερικό εις μνήμην του Κωνσταντίνου Κυριακίδη
17/7/2014 Υποτροφίες  
Υποτροφία 2014  για το εξωτερικό εις μνήμην του Κωνσταντίνου Κυριακίδη

Η Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, τιμώντας την μνήμη του εκ των ιδρυτών της Κωνσταντίνου Κυριακίδη, προκηρύσσει τη χορήγηση μίας υποτροφίας, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016, σε πτυχιούχο Νομικής σχολής των ημεδαπών ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master’s) στο Εξωτερικό. Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής της Δικηγορικής Εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, η ενίσχυση αυτή παρέχεται στη μνήμη του Κωνσταντίνου Κυριακίδη και απευθύνεται σε αποφοίτους Νομικής που δεν διαθέτουν επαρκή, ίδια οικονομικά μέσα, διακρίνονται για την οξύνοια, τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις και το ήθος τους και φιλοδοξούν να προάγουν την καινοτομία στη νομική επιστήμη.

Η ως άνω υποτροφία για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016 προκηρύσσεται για έναν από τους ακόλουθους κλάδους δικαίου, στους οποίους ο Κωνσταντίνος Κυριακίδης, εξειδικεύτηκε και διακρίθηκε:

1. Eργατικό Δίκαιο
2. Φορολογικό Δίκαιο
3. Δίκαιο της Ενέργειας

Η υποτροφία προσφέρεται για την πλήρη ή μερική κάλυψη διδάκτρων ή τροφείων για μεταπτυχιακές σπουδές προκειμένου για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Master of Laws (LL.M ή M.Sc. ή Master 2 ή Magister Legum) σε αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής- και μάλιστα ομοταγή προς τα αντίστοιχα ημεδαπά Α.Ε.Ι- του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας ή της Γερμανίας. Γίνονται δεκτές αιτήσεις μόνον για προγράμματα πλήρους παρακολούθησης, που περιλαμβάνουν συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία στον τόπο σπουδών και όχι εξ αποστάσεως.

Με την υποβολή της αίτησης για υποτροφία, ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την Προκήρυξη πριν υποβάλουν υποψηφιότητα. Αιτήσεις που δεν θα πληρούν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης, δεν θα αξιολογούνται.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις, άλλως η αίτησή τους θα απορριφθεί:

α) Ιθαγένεια ή/και Εθνικότητα: Ελληνική

β) Όριο ηλικίας: Όσοι έχουν γεννηθεί μετά την 1.01.1988.

γ) Να είναι κάτοχοι Πτυχίου Νομικής ελληνικού Πανεπιστημίου (ΑΕΙ) με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον οκτώ (8).

Θεωρείται πτυχιούχος και ο υποψήφιος που εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων – θα προσκομίσει βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Ιδρύματος ότι εξετάστηκε επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα μαθήματα και έχει εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου του.

Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υποψήφιοι, που ενώ δεν έχουν λάβει την ως άνω ελάχιστη βαθμολογία πτυχίου (τουλάχιστον 8) περιλαμβάνονται ωστόσο βαθμολογικά στο ανώτερο 10% των αποφοιτησάντων της Νομικής Σχολής στην οποία φοιτήσαν. Στη περίπτωση αυτή υποχρεούνται μαζί με το πτυχίο να προσκομίσουν και βεβαίωση του Πανεπιστημίου με την σειρά κατάταξης αποφοίτησης και τον συνολικό αριθμό των αποφοιτησάντων κατά το ακαδημαϊκό έτος που απεφοίτησαν ή κατά την συγκεκριμένη ορκωμοσία, π.χ. σε σύνολο 10 πτυχιούχων, η σειρά κατάταξης να είναι μέχρι την 10η θέση.

δ) Να έχουν λάβει οριστική και επίσημη βεβαίωση αποδοχής (όπως αυτή προκύπτει από την αλληλογραφία του υποψηφίου με το Πανεπιστήμιο μέχρι και την 30η/06/2015) για την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου, όπου θα πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους, το οποίο θα συγκαταλέγεται ανάμεσα σε εκείνα που θα έχουν δηλωθεί στην αίτησή τους. Επισημαίνεται ότι μπορεί να υποβληθεί υποψηφιότητα σε μία μόνον επιστημονική κατεύθυνση από αυτές που αναφέρονται ανωτέρω. Η ευθύνη επιλογής της επιστημονικής κατεύθυνσης, ανήκει αποκλειστικά στον υποψήφιο. Η έναρξη φοίτησης πρέπει να λάβει χώρα αποκλειστικά εντός του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 και είναι ανεξάρτητη από τον χρόνο έκδοσης των αποτελεσμάτων της παρούσας προκήρυξης ή από την έναρξη καταβολής της υποτροφίας.

ε) Να έχουν άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία επιθυμούν να σπουδάσουν (ή της επίσημης γλώσσας διδασκαλίας της Σχολής) καθώς και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας σε ισχύ ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε Πανεπιστημίου.
Ειδικότερα, η «άριστη» γνώση/γλωσσομάθεια αποδεικνύεται βάσει των οριζομένων από το ΑΣΕΠ κριτηρίων ( http://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp).

στ) Ως προς τις στρατιωτικές υποχρεώσεις: Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει: ­Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί ή ­Να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών ή ­Να είναι στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει μέχρι την 31η Αυγούστου 2015.

Δεν χορηγείται αναστολή της υποτροφίας ούτε κατά την έναρξη, ούτε κατά τη διάρκεια αυτής για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας.

ζ) Να έχουν τεκμηριωμένη οικονομική αδυναμία να ανταποκριθούν στην κάλυψη τους κόστους των σπουδών τους.

2. Δεν μπορούν, στο πλαίσιο της παρούσας, να είναι υποψήφιοι για απονομή υποτροφίας για μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών:

α) Όσοι ήδη κατέχουν ή εκπονούν ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (μάστερ) σε Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β) Όσοι χρηματοδοτούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο για τον ίδιο σκοπό από άλλους ευρωπαϊκούς ή εθνικούς δημόσιους πόρους ή από ιδιωτικούς πόρους.

γ) Όσοι απασχολούνται στην Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ή είναι συγγενείς πρώτου βαθμού με εργαζομένους σε αυτήν.

δ) Όσοι τελούν, κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους και εντεύθεν, σε σχέση εξαρτημένης εργασίας, πάγιας αντιμισθίας ή εντολής με ν.π.δ.δ. ή το Ελληνικό Δημόσιο εν στενή εννοία.

ε) Όσοι, κατά την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας και όπως προκύπτει από πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, έχουν συμπληρώσει έξι μήνες και άνω πραγματικής δικηγορίας, κατόπιν της ολοκλήρωσης της πρακτικής τους άσκησης και της επιτυχούς εξέτασής τους στις εξετάσεις σε Δικηγορικό Σύλλογο της ημεδαπής.

Η Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώνει τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί –ακόμη και εκ των υστέρων- ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής. Στις περιπτώσεις αυτές θα είναι άμεσα απαιτητή η επιστροφή των καταβληθέντων.

Δ. ΟΡΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ/ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:

1. Ο υπότροφος οφείλει να αφοσιωθεί πλήρως στις σπουδές του και στο προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο/κλάδο δικαίου καθώς και να τηρεί τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο παρόντα Κανονισμό.

2. Ο υπότροφος υποχρεούται να υπογράψει ειδική σύμβαση με την Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, όπου ορίζονται οι κύριες υποχρεώσεις των μερών.

3. Κατά τη διάρκεια της υποτροφίας, δεν επιτρέπεται η ανάληψη από τον υπότροφο εργασίας ή έργου (με ή χωρίς απολαβές), παρά μόνον εφόσον δεν δημιουργεί, κατ’ αυτόν τον τρόπο, προσκόμματα και καθυστερήσεις στην ομαλή εξέλιξη της μετεκπαίδευσής του και εφόσον ενημερώνεται γραπτώς η Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ.

4. Ο υπότροφος, καθ΄όλη τη διάρκεια των σπουδών του θα εποπτεύεται, υποχρεωτικώς, από συγκεκριμένο Επόπτη Σπουδών τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή. Ο Επόπτης Σπουδών στην ημεδαπή ταυτίζεται με τον εξωτερικό Ακαδημαϊκό Σύμβουλο που έχει επιλέξει η Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ενώ ο Επόπτης Σπουδών στην αλλοδαπή θα είναι Καθηγητής στο Πρόγραμμα Σπουδών που παρακολουθεί ο υπότροφος και επιβλέπει την διπλωματική του εργασία (εφόσον προβλέπεται).

5. Ανά εξάμηνο, ο υπότροφος φροντίζει: (i) να υποβάλλει στον Επόπτη Σπουδών της ημεδαπής αναλυτική έκθεση σπουδών για την πορεία των σπουδών του, που θα συνοδεύεται από επίσημα πιστοποιητικά προόδου. (ii) να αποστέλλει ο Επιβλέπων Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής απευθείας στην Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ το φύλλο κρίσεως, όπου θα ενημερώνει για την πρόοδο των σπουδών ή την ερευνητική εργασία του υποτρόφου.

Η μη έγκαιρη και τακτική αποστολή των ως άνω εκθέσεων συνεπάγεται διακοπή της υποτροφίας, εφόσον ο υπότροφος δεν ανταποκριθεί σε σχετική ειδοποίηση της Εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ.

6. Ο υπότροφος οφείλει να αναφέρει σε κάθε δημοσίευση (μελέτη, άρθρο, ανακοίνωση σε Συνέδριο) την ιδιότητά του ως υποτρόφου της Δικηγορικής Εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ.

7. Ο υπότροφος οφείλει να μην μετακινείται από τον τόπο όπου μετεκπαιδεύεται χωρίς να το έχει, προηγουμένως, γνωστοποιήσει στον Επόπτη Σπουδών της ημεδαπής καθώς και να ενημερώνει για κάθε αλλαγή διεύθυνσης διαφορετικά, η μετακίνηση μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση από την υποτροφία.

8. Αφορά υποτρόφους που φοιτούν σε Πανεπιστήμια, όπου προβλέπεται η υποχρεωτική καταβολή διδάκτρων:

Ο υπότροφος οφείλει, έως τις 30/06/2016, να υποβάλει στην Εταιρία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ έγγραφη βεβαίωση του Πανεπιστημίου στο οποίο παρακολούθησε και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από την οποία να προκύπτει με ακρίβεια ότι τα οφειλόμενα εκ του υποτρόφου δίδακτρα έχουν αποπληρωθεί καθ΄ολοκληρίαν.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:

1. Ο υπότροφος, έως την 30 Ιανουαρίου 2017, οφείλει: (i) να υποβάλει τελική έκθεση πεπραγμένων καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών που απέκτησε ως υπότροφος της Δικηγορικής Εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ. (ii) να καταθέσει υπέρ της Βιβλιοθήκης της Δικηγορικής Εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ τυχόν δημοσιεύματά του κατά τη διάρκεια της υποτροφίας καθώς και ένα ανάτυπο της διπλωματικής του εργασίας, εφόσον η εκπόνησή της προβλεπόταν από το Πρόγραμμα Σπουδών που παρακολούθησε.

*Παραβίαση όλων των ανωτέρω όρων, που δεσμεύουν τον υπότροφο τόσο κατά τη διάρκεια της υποτροφίας όσο και μετά τη λήξη της, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, συνεπάγεται την άνευ ετέρου υποχρέωση του τέως υποτρόφου να επιστρέψει στη Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ το συνολικό ποσό της υποτροφίας.

**Η Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ και η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν ή να συμπληρώνουν, κατά την κρίση τους και σε οποιοδήποτε χρόνο, τον Κανονισμό Υποτροφιών. Σε μία τέτοια περίπτωση, ο νέος Κανονισμός θα παράγει έννομα αποτελέσματα από την αποδεδειγμένη κοινοποίησή του στον υπότροφο.

Τυχόν επιμέρους ζητήματα τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα Κανονισμό, ρυθμίζονται με αποφάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δικηγορικής Εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ.

Φορέας Κυριακίδης – Γεωργόπουλος, Δικηγορική Εταιρεία

Παροχές

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. Η υποτροφία συνίσταται στην χορήγηση συγκεκριμένου χρηματικού ποσού, ανεξάρτητα από την χώρα προορισμού ή το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του υποτρόφου. Το ακριβές ύψος του χρηματικού ποσού καθορίζεται κάθε χρόνο με σχετική απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής της Δικηγορικής Εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ.

2. Το χρηματικό ποσό της υποτροφίας είναι προκαθορισμένο και δεν υπόκειται σε αυξομειώσεις ανάλογα με το αν προβλέπονται ή όχι υποχρεωτικά δίδακτρα Πανεπιστημιακά ή Κολλεγιακά, τέλη εγγραφής για τις περιόδους φοίτησης. Αντιστοίχως, το χρηματικό ποσό της υποτροφίας δεν υπόκειται σε αυξομειώσεις ανάλογα με το κόστος διαβίωσης ανά χώρα/πόλη.

3. Ο υπότροφος με υπεύθυνη δήλωσή του, αναλαμβάνει να γνωστοποιήσει στην Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ άλλη χορηγία, μισθό, αποζημίωση ή απολαβές που ενδεχομένως θα λάβει από το Πανεπιστήμιο, την Σχολή, το Επιστημονικό Κέντρο ή άλλη πηγή (απαλλαγή από δίδακτρα, υποτροφία, βραβείο, θέση βοηθού κ.λ.π.), οπότε εναπόκειται στην κρίση της Εταιρείας να αποφασίσει την διατήρηση, μείωση ή διακοπή της υποτροφίας, λαμβάνοντας υπόψιν τις πραγματικές ανάγκες του υποτρόφου στην χώρα σπουδών του.

Δικαιολογητικά

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Α) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει το αργότερο έως την 30η Απριλίου 2015 να υποβάλουν στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου scholarship@kglawfirm.gr σε ηλεκτρονική μορφή (σκαναρισμένα) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.Αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος έως τριακόσιες (300) λέξεις.

2. Aντίγραφο δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ.

3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (2 σελίδων κατά ανώτατο όριο), στην ελληνική γλώσσα.

Θα αναφέρονται με την ακόλουθη σειρά: προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, σπουδές που έχει πραγματοποιήσει, ξένες γλώσσες, δεξιότητες/επιπλέον προσόντα. Επίσης, εφόσον υπάρχουν, επαγγελματική εμπειρία, διακρίσεις/βραβεύσεις σε επιστημονικούς διαγωνισμούς ατομικά ή ως μέλος ομάδων/υποτροφίες, συμμετοχή σε σεμινάρια/ συνέδρια, δημοσιεύσεις.

4. Τίτλος πτυχίου, όπου θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός καθώς και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.

Οι υποψήφιοι που δεν θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης, υποβάλλουν αρχικά μόνον την αναλυτική βαθμολογία με τον μέχρι τότε μέσο όρο βαθμολογίας. Στην συνέχεια, και το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου 2015, οι υποψήφιοι που έχουν περάσει στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης υποχρεούνται με δική τους ευθύνη να καταθέσουν στην Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ το αντίγραφο πτυχίου τους ή την βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους με τον τελικό βαθμό, διαφορετικά δεν θα αξιολογούνται.

5. Αφορά τους υποψηφίους που δεν πληρούν τον όρο της ελάχιστης βαθμολογίας πτυχίου: Βεβαίωση του Πανεπιστημίου/Σχολής με τη σειρά κατάταξης αποφοίτησης και τον συνολικό αριθμό των αποφοιτησάντων κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό εξάμηνο αποφοίτησης/ορκωμοσίας.

6. Τίτλο Σπουδών που αναγνωρίζεται ως άριστη η γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας, βάσει των οριζομένων από το ΑΣΕΠ κριτηρίων. (http://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp).

7. Aντίγραφο αλληλογραφίας με τα Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, στα οποία επιθυμούν να εκπονήσουν μεταπτυχιακές σπουδές, δηλαδή: α) απαντητική επιστολή ή email του Πανεπιστημίου προσωπικά προς τον υποψήφιο ή/και β) φωτοτυπία συμπληρωμένου εντύπου Αίτησης προς το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για το οποίο ζητείται η υποτροφία ή γ) βεβαίωση αποδοχής τους στο πρόγραμμα.
*Μέχρι την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους της προκήρυξης του προγράμματος υποτροφιών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να φροντίσουν, οι ίδιοι και με δική τους ευθύνη, για την οριστικοποίηση της αποδοχής τους από το Πανεπιστήμιο, στο οποίο επιθυμούν να εκπονήσουν μεταπτυχιακές σπουδές.

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι:

α) Όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή,

β) σε περίπτωση που το όνομα του υποψήφιου περιληφθεί στον πίνακα επιλεγέντων, θα προσκομίσει επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί ηλεκτρονικώς,

γ) δεν είναι κάτοχος ή υποψήφιος μεταπτυχιακού τίτλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

δ) δεν έχει εξασφαλίσει από άλλo φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής χρηματοδότηση καθώς και ότι σε μία τέτοια περίπτωση θα ενημερώσει πάραυτα την Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, και

ε) δεν τελεί σε σχέση εξαρτημένης εργασίας, πάγιας αντιμισθίας ή εντολής με ν.π.δ.δ. ή το Ελληνικό Δημόσιο εν στενή εννοία.

Ψευδείς δηλώσεις επισύρουν ποινικές κυρώσεις, προβλεπόμενες στο Ν.1599/86. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση ακυρώνεται η συμμετοχή τους.

Η υποβολή της αίτησης στην Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ δεν συνεπάγεται την αποδοχή της. ΜΟΝΟΝ οι αιτήσεις που θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρούσας θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης μέχρι την τελική συγκριτική επιλογή των υποψηφίων. Καμία αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης δεν είναι εφικτή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, πλήν της δυνατότητας εκπρόθεσμης υποβολής ελλειπόντων πιστοποιητικών, όπου αυτή προβλέπεται ρητώς, παραπάνω στα στοιχεία (4) και (7).
Καμία αίτηση που θα σταλεί, με οποιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό ή συμβατικό, ταχυδρομείο, φαξ κτλ) μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων δεν λαμβάνεται υπόψιν.

Β) Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, εξατομικευμένα, από την Επιτροπή Αξιολόγησης της Δικηγορικής Εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ και οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα κριτήρια θα ενημερωθούν ότι δεν συμμετέχουν στο επόμενο στάδιο.

Α) Η διάρκεια της υποτροφίας υπολογίζεται σε αριθμό μηνών και ορίζεται, κατ΄ανώτατο όριο, ως δωδεκάμηνη (12 μήνες). Ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2015. Η διάρκεια της υποτροφίας δεν εξαρτάται από τη συγκεκριμένη διάρκεια του προγράμματος σπουδών ή από την επίδοση του υποτρόφου κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσής του.

Β) Αναστολή έναρξης ή ενδιαμέσως της υποτροφίας δεν επιτρέπεται, παρά μόνον για εξαιρετικά σοβαρούς και απρόβλετους λόγους.
Γ) Η Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ αποφασίζει, κατά την κρίση της, τη διακοπή ή/και την ανάκληση της υποτροφίας, όταν εκτιμά ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι που το επιβάλλουν (πορεία σπουδών και επίδοση, μη συμβατή με τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις επαγγελματική απασχόληση κλπ.).

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

A) Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια, θα ειδοποιηθούν μέσω email (και σε περίπτωση που δεν έχουν email με το ταχυδρομείο) να αποστείλουν ταχυδρομικώς πλήρη φάκελο με επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών που απαιτούνται για το παραδεκτό και την πληρότητα της αίτησης όπως προβλέπεται ανωτέρω υπό στοιχεία 2, 4, 5 και 6 καθώς και πρωτότυπα των δικαιολογητικών υπό στοιχεία 1, 3, 7 και 8. Επιπλέον, οι επιλεγέντες υποψήφιοι που πέρασαν το πρώτο στάδιο πλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, για το δεύτερο στάδιο επιλογής, θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικώς τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές ΑΕΙ της ημεδαπής, οποιασδήποτε βαθμίδας, που έχουν προσωπική γνώση της σπουδαστικής εξέλιξης του υποψηφίου, οι οποίες θα πρέπει να αποσταλούν από τον ίδιο τον υποψήφιο σε κλειστό και σφραγισμένο από τους καθηγητές ΑΕΙ, φάκελο.

2. Αντίγραφα διακρίσεων, βραβείων σε επιστημονικούς διαγωνισμούς ατομικά ή ως μέλος ομάδων/υποτροφιών καθώς και δημοσιεύσεων.

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2014 της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας για το ατομικό φορολογητέο εισόδημα ή σε περίπτωση προστατευομένων μελών και έγγαμων το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα ή βεβαίωση μη υποχρέου υποβολής φορολογικής δήλωσης.

4. Αφορά τους υποψηφίους που έχουν ξεκινήσει ή/και ολοκληρώσει την άσκησή τους, μετά τη λήψη του πτυχίου τους, σε Δικηγορικό Σύλλογο της ημεδαπής:
Βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου («Πιστοποιητικό Δικηγορικής Υπηρεσίας») από την οποία θα προκύπτει το ιστορικό της υπηρεσίας του υποψηφίου ως ασκουμένου δικηγόρου ή/και ως δικηγόρου.

5. Αφορά τους άρρενες υποψηφίους: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.
*Τα δικαιολογητικά εσωκλείονται στον φάκελο αποστολής με την σειρά που αναφέρονται (αρχικά τα δικαιολογητικά του πρώτου σταδίου και, κατόπιν, του δευτέρου). Τα δικαιολογητικά δεν θα τοποθετούνται σε ζελατίνες ή βιβλιοδετημένα ντοσιέ. Δεν γίνονται δεκτά και δεν λαμβάνονται υπόψιν οποιασδήποτε μορφής δικαιολογητικά, τα οποία δεν ζητούνται στην Προκήρυξη.

**Εάν κάποιο από αυτά δεν αποσταλεί εντός της ορισθείσας προθεσμίας από τη στιγμή που θα ειδοποιηθεί ο υποψήφιος ότι έχει περάσει στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης, η αίτηση στο σύνολό της θα αποσυρθεί αυτόματα από τη διαδικασία αξιολόγησης.

*** Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

B) Κατόπιν ενδελεχούς και εξατομικευμένης εξέτασης του φακέλου κάθε υποψηφίου, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα καταρτίσει πίνακα επιλεγέντων που θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη. Οι αιτήσεις που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της προκήρυξης ταξινομούνται ανάλογα με τον κλάδο δικαίου που έχει δηλωθεί.

Γ) Οι υποψήφιοι του δεύτερου σταδίου που έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα επιλεγέντων θα ενημερωθούν για την ημερομηνία διεξαγωγής της συνέντευξής τους τηλεφωνικώς ή με email.

ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Α) Οι συνεντεύξεις θα διενεργούνται από δύο μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης/Εταίρους της Δικηγορικής Εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ καθώς και έναν εξωτερικό Ακαδημαϊκό Σύμβουλο, που είτε θα είναι Μέλος Δ.Ε.Π. μίας εκ των τριών Νομικών Σχολών της ημεδαπής είτε μη μέλος Δ.Ε.Π., Νομικός εγνωσμένου κύρους.

Β) Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων με τους υποψηφίους, η Επιτροπή Αξιολόγησης και ο εξωτερικός Ακαδημαϊκός Σύμβουλος αποφασίζουν κατά την ελεύθερη κρίση τους, αξιολογώντας τις ήδη πραγματοποιηθείσες σπουδές, τις επιδιωκόμενες σπουδές και τη γενικότερη παιδεία των υποψηφίων, όπως αποτυπώνονται στην αίτηση και στα συνοδευτικά δικαιολογητικά του κάθε υποψηφίου και όπως, περαιτέρω, αναπτύσσονται μέσω της φυσικής τους παρουσίας στην συνέντευξη. Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση, ακόμη και αν αυτή πληροί όλες τις προϋποθέσεις. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις.

Γ) Σε περίπτωση ισοτιμίας ακαδημαϊκών προσόντων, προτιμώνται οι υποφήφιοι των οποίων τα οικονομικά μέσα δεν επαρκούν για την παρακολούθηση περαιτέρω μεταπτυχιακών σπουδών.

Δ) Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν ατομικά για τα αποτελέσματα μέσω email ή ταχυδρομικώς.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Α) Για την έναρξη της υποτροφίας, ο υποψήφιος υπότροφος θα πρέπει να υποβάλει εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης:

1. Tην οριστική και επίσημη βεβαίωση του Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ότι έγινε αποδεκτός ως τακτικός, πλήρους φοίτησης, μεταπτυχιακός φοιτητής, συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών που κατατείνει στην κτήση συγκεκριμένου τίτλου σπουδών, ώστε να είναι δυνατή η χρήση της υποτροφίας από της ενάρξεως του ακαδημαϊκού έτους της προκήρυξης.

2. Πρόγραμμα των μεταπτυχιακών σπουδών, το οποίο απαραιτήτως θα πρέπει να εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο του κλάδου δικαίου για το οποίο υπέβαλλε αίτηση.

3. Βεβαίωση του Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή σχετικό έντυπο από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου για τη συνολική χρονική διάρκεια του Προγράμματος Σπουδών, για το συνολικό ετήσιο κόστος σπουδών ή/και για τον υποχρεωτικό χαρακτήρα καταβολής των καθαρών διδάκτρων με το ακριβές ύψος τους.

Β) Τα προαναφερόμενα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης για να καταστεί δυνατή η έναρξη χρήσης/χορήγηση της υποτροφίας. Η έναρξη της υποτροφίας πραγματοποιείται, αφού υποβληθούν όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά, εγκριθεί το Πρόγραμμα Σπουδών από την Επιτροπή Αξιολόγησης και υπογραφεί η σχετική σύμβαση με την Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ. Σε αντίθετη περίπτωση, την υποτροφία θα λάβει ο/η επόμενος επιλαχών/ούσα.

Γ) Κάθε υπότροφος είναι υποχρεωμένος να φοιτήσει στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο και να μην παραβιάσει ή τροποποιήσει, με οποιοδήποτε τρόπο, το εγκεκριμένο, από την Επιτροπή Αξιολόγησης, πρόγραμμα σπουδών του. Σε κάθε περίπτωση, η απονομή της υποτροφίας τελεί υπό την διαλυτική αίρεση της, εντός μηνός από την έναρξή της, υποβολής εκ μέρους του υποτρόφου του πιστοποιητικού εγγραφής πλήρους και τακτικής φοίτησης στο Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

Πληροφορίες

Η υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 30/4/2015ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ 28, 115 21 ΑΘΗΝΑ

τηλ. 210 8171500, fax: 210 6856657-8
Ηλ. Διεύθυνση: scholarship@kglawfirm.gr