Θέση εργασίας στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
22/7/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) επιθυμεί να απασχολήσει με σύμβαση έργου Φυσικό ή Μηχανικό με εξειδίκευση σε θέματα ραδιενέργειας περιβάλλοντος και ειδικότερα σε μετρήσεις α και γ-φασματοσκοπίας.

Η θέση αφορά το έργο «έλεγχος και μέτρηση δειγμάτων ως προς τα επίπεδα ραδιενέργειας και σύγκρισή τους με τα αντίστοιχα εργαστήρια του εξωτερικού», καθώς και μέρος του έργου «ΠΡΙΣΜΑ -Ολιστική εκτίμηση της ακτινικής επιβάρυνσης του πληθυσμού και ανάπτυξη Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος για τις Ακτινοβολίες», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Δράση ΚΡΗΠΙΣ, ΓΓΕΤ).

Το αντικείμενο της θέσης απαιτεί και τη συμμετοχή σε εξωτερικούς ελέγχους ραδιενέργειας περιβάλλοντος και υλικών.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Επιθυμητή η κατοχή διδακτορικού διπλώματος
  • Γνώση χειρισμού υπολογιστών
  • Γνώση Αγγλικών
  • Δίπλωμα οδήγησης


Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στην ΕΕΑΕ αίτηση και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, το αργότερο έως τις 25 Αυγούστου 2014.

Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά μπορούν να υποβληθούν:

  • ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@eeae.gr
  • ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ΕΕΑΕ, ΤΘ 60092, 153 10 Αγία Παρασκευή Αττικής
  • μέσω fax: 210 6506748


Πληροφορίες: 210 6506700, 210 6506779, 210 6506744