Θέση εργασίας στην εταιρεία ΤΙΤΑΝ
12/9/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην εταιρεία ΤΙΤΑΝ

Credit Controller (κωδ.1427) για τη Διεύθυνση Εμπορίας και Μεταφορών Ελλάδος, με βάση τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα


Κύρια Καθήκοντα

 • Συγκέντρωση και επεξεργασία, μέσα από διαθέσιμα συστήματα, πληροφοριών και στοιχείων, για την στάθμη της φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας πελατών. Εισήγηση για τη διαμόρφωση πιστωτικών ορίων.
 • Παρακολούθηση και έλεγχος σε ημερήσια βάση της πορείας των πιστώσεων προς πελάτες και των τυχόν αποκλίσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή και τήρηση της εκάστοτε πιστωτικής πολιτικής της Εταιρίας.
 • Τήρηση διαχρονικών στοιχείων σχετικά με θέματα πωλήσεων – πιστώσεων και διαμόρφωση ή συμμετοχή στη σύνταξη εισηγήσεων και reports.
 • Συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία για ενέργειες διασφάλισης επισφαλών απαιτήσεων, μεριμνώντας για την καλύτερη διαχείριση αυτών και την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος για την εταιρία.
 • Επικοινωνία και επίσκεψη στα Κέντρα Δραστηριότητας της εταιρίας ή σε πελάτες για θέματα αρμοδιότητάς του.


Εκπαίδευση:

 • Πτυχίο ΑΕΙ και μεταπτυχιακές σπουδές στα Χρηματοοικονομικά
 • Αριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint, Access)
 • Επιθυμητή γνώση χειρισμού SAP/AR
 • Επαγγελματική Εμπειρία:
 • Προϋπηρεσία 3-5 χρόνων σε διαχείριση και έλεγχο πιστώσεων
 • Προσόντα / χαρακτηριστικά
 • Προγραμματισμός και οργάνωση
 • Ικανότητα ομαδικής συνεργασίας
 • Προσαρμοστικότητα / Ευελιξία
 • Μεθοδικότητα / αποτελεσματικότητα
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, όπου απαιτείται


Η Εταιρία επενδύοντας στο Ανθρώπινο Δυναμικό της, προσφέρει δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης, ελκυστικό πακέτο αποδοχών, σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά βιογραφικό σημείωμα έως τις 28/9/2014, επιλέγοντας τη θέση με κωδικό 1427

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, είναι διεθνής παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια λειτουργία που συνδυάζει την επιχειρηματική ικανότητα και ανταγωνιστικότητα με το σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.


Αποστολή Βιογραφικού