Προκήρυξη για ψυχολόγους και συμβούλους σταδιοδρομίας από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
1/10/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Προκήρυξη για ψυχολόγους και συμβούλους σταδιοδρομίας από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης προκηρύσσει θέσεις για πτυχιούχους ψυχολόγους και συμβούλους σταδιοδρομίας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την προκήρυξη, για κάθε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας θα προσληφθεί 1 Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και 1 Σύμβουλος Ψυχολόγος καθώς και ένας 1 Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και 1 Σύμβουλος Ψυχολόγος σε κάθε Τμήμα εκτός έδρας ΣΔΕ.

Οι προϋποθέσεις για τις θέσεις Συμβούλων Σταδιοδρομίας έχουν ως εξής:
Τις θέσεις των Συμβούλων Σταδιοδρομίας μπορούν να τις διεκδικήσουν οι ακόλουθοι πτυχιούχοι:

  • Ψυχολογίας.
  • Φ.Π.Ψ. με ειδίκευση στην Ψυχολογία ή την Παιδαγωγική.
  • Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Παιδαγωγικής.
  • Κοινωνιολογίας.
  • Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.
  • Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση σπουδών Κοινωνική Εργασία.
  • Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση σπουδών Συνεχούς Εκπαίδευσης.


Οι προϋποθέσεις για τις θέσεις Συμβούλων Ψυχολόγων είναι οι ακόλουθες:
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απαραίτητα:

  • Κάτοχοι πτυχίου σχολών Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής (σε περίπτωση πτυχίων εξωτερικού είναι απαραίτητη η ύπαρξη αναγνώρισης και ισοτιμίας από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) και
  • Πτυχιούχοι τμημάτων Φ.Π.Ψ. με κατεύθυνση Ψυχολογίας.


Διάρκεια Σύμβασης

Η σύμβαση των παραπάνω που θα επιλεγούν είναι σύμβαση μίσθωσης έργου, με διάρκεια έως 30-6-2015.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση http://applications.inedivim.gr και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από 29/09/2014 έως και 13/10/2014 (ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων). Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4. Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδρομικώς ή θα υποβληθούν ιδιοχείρως από 29/09/2014 έως και 17/10/2014 (ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών), ώρες 10:00 έως 15:00.

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε την προκήρυξη εδώ.