Νέος κύκλος σπουδών για το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
27/11/2014 Μεταπτυχιακά Προγράμματα  
Νέος κύκλος σπουδών για το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη του νέου κύκλου του Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems), το οποίο οδηγεί αφενός στην απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, αφετέρου στην πρόσβαση σε διδακτορικές σπουδές.

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ καθώς καιπτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2916/2001. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα.

Υποβολή Αιτήσεων: 19/01/2015.

Έναρξη Μαθημάτων: Φεβρουάριος 2015.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, τα δίδακτρα κλπ., είναι διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα http://mis.uom.gr