Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου
30/4/2013 Επιχειρηματικότητα  
Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου

Χρήσιμα άρθρα για νέους επιχειρηματίες από το ΚΕΜΕΛ

Το άρθρο αυτό αφορά κάθε είδους επιχειρηματική πρωτοβουλία και περιγράφει τις ενέργειες που πρέπει να γίνονται σαν καθιερωμένη διαδικασία είτε στα πλαίσια της συνολικής λειτουργίας μιας οικονομικής μονάδας, είτε ακόμη και για κάποιο συγκεκριμένο έργο αυτής της μονάδας.

Ορισμός : Διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου είναι ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και η ιεράρχηση των συνθηκών που θα μπορούσαν να θέσουν υπό αίρεση την επιτυχία ενός επιχειρηματικού έργουκαθώς και οι ενέργειες που εφαρμόζονται στην συνέχεια για να παρακολουθούμε και να ελέγχουμετην εξέλιξη τους προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις από αυτές.

Η επιτυχία μιας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την αξιοπιστία του σχεδιασμού της. Όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα είναι ο σχεδιασμός, τόσο μειώνονται οι κίνδυνοι απόκλισης από το αποτέλεσμα. Ωστόσο, η αγορά(marketplace) διακρίνεται από δυναμισμό και συνεχή κινητικότητα, γεγονός που δημιουργεί αστάθεια συνθηκών, άρα μεγαλύτερες απαιτήσεις στον σχεδιασμό. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, υπεισέρχεται η ανάγκη για κάθε επιχείρηση/επιχειρηματία, να εντοπίσει τα γεγονότα που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να συμβούν και θα επηρεάσουν σημαντικά την εφαρμογή του σχεδιασμού.

Μεθοδολογία και εφαρμογή: Σε κάθε περίπτωση, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι:

1. Εντοπισμός των γεγονότων: Ποια είναι τα στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το επιχειρηματικό μας πλάνο, αν συμβούν (κίνδυνοι). Αυτά μπορεί να είναι σχετικά τόσο με την εσωτερική μας λειτουργία (πχ πλημμελής εφαρμογή διαδικασίας, έλλειψη μέσων ή δεξιοτήτων, ρευστότητα) όσο και με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας (πχ φορολογική νομοθεσία, περιβαλλοντική νομοθεσία, κοινοτικές οδηγίες)

2. Εκτίμηση πιθανότητας: Με βάση τις γνώσεις που μπορούμε να έχουμε τόσο εμείς οι ίδιοι όσο και το περιβάλλον στο οποίο έχουμε πρόσβαση, προσδιορίζουμε την πιθανότητα (%) να συμβεί κάτι από αυτά

3. Εκτίμηση κινδύνου: Αποτιμούμε σε αξία κάθε κίνδυνο που προσδιορίσαμε παραπάνω, ώστε να εκτιμήσουμε πόσο μπορεί να επηρεασθεί η δραστηριότητα μας , αν συμβεί κάτι από αυτά

4. Κατάλογος ενεργειών: Προσδιορίζουμε μια σειρά ενεργειών που πρέπει να κάνουμε προκειμένου να μειώσουμε/αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους. Σημαντικό για την επιτυχία μιας τέτοιας ενέργειας είναι να υπάρχει διαδικασία αλλά και δέσμευση απ’ όλους τους εμπλεκόμενους

5. Ιεράρχηση: Βάζουμε σε προτεραιότητα τις παραπάνω ενέργειες μας με βάση τους στρατηγικούς μας στόχους

Δείτε περισσότερα στο link