Υποτροφίες 2015 για σπουδές Ph.D και Master από τον ΝΕΟΝ
28/1/2015 Υποτροφίες  
Υποτροφίες 2015 για σπουδές Ph.D και Master από τον ΝΕΟΝ

Ο ΝΕΟΝ υποστηρίζει ιδιώτες και οργανισμούς στην υλοποίηση των σχεδίων τους, την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους και τη συνέχιση των σπουδών τους. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι υπόκεινται στα ίδια κριτήρια.

Σε ποιους απευθύνονται

Οι υποτροφίες του ΝΕΟΝ απευθύνονται σε νέους δηµιουργούς και σπουδαστές και αφορούν σε:

Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Master)

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τ ους τομείς α) Ιστορία της Τέχνης, β) Επιµελητικές Σπουδές (Curatorial Studies) και γ) εκπόνηση MFA (Master of Fine Arts). Θα δοθούν συνολικά τέσσερις (4) υποτροφίες για Μεταπτυχιακ ές Σπουδές Εξωτερικού (Master) αξίας €10.000.

Η μία (1) εκ των τεσσάρων υποτροφιών αφορά σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜFA στο Πανεπιστήμιο του Ruskin School of Art (University of Oxford).

Με την υποβολή της αίτησης για υποτροφία, ο υποψήφιος δηλών ει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται αν επιφύλακτα όλους τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης. Τ ο Διοικητικό Συμβούλιο τ ου Οργανισμού αποφασίζει τη χορήγηση των υποτροφιών κ αι δεν αιτιολογεί την αξιολόγηση των αιτήσεων, δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις. Οι αιτήσεις που γίν ονται δεκτές πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις κ αι τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει ν α πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Ιθαγένεια ή Εθνικότητα: Ελληνική.

β) Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός πτυχίου/διπλώματος: Ελληνικ ά ΑΕΙ/ΤΕΙ: 7,50/10,00

 • Γαλλικά Πανεπιστήμια: 15/20
 • Βρετανικά Πανεπιστήμια: 2.1
 • Πανεπιστήμια Η.Π.Α., Καναδά: 2,8/4
 • Γερμανικά Πανεπιστήμια: 2,00/1
 • Πανεπιστήμια άλλων χωρών: Ισότιμη βαθμολογία με τα ελληνικά ΑΕΙ βεβαιωμένη από τ ον ΔΟΑΤΑΠ.


γ) Βεβαίωση τ ου Πανεπιστημίου εξωτερικού όπου έχει γίνει δεκτός ο υποψήφιος.

δ) Στρατιωτικές υποχρεώσεις:

Οι άρρεν ες υποψήφιοι πρέπει ν α έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή

 • έχουν νόμιμα απαλλαγεί ή
 • έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών ή ν α
 • είναι στρατευμένοι και η θητεία λήγει μέχρι 31/8/2015.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν τα βασικά στοιχεία τους στην επισυναπτόμενη φόρμα στην ιστοσελίδα www.neon.org.gr → ΝΕΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ → ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ. Η αίτηση συμπληρώνεται στην ελληνική γλώσσα. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι στέλνουν ταχυδρομικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά (απλές φωτοτυπίες χωρίς επικύρωση).

 • Βιογραφικό σημείωμα και φωτογραφία σε μέγεθος ταυτότητας.
 • Αντίγραφο Πτυχίου (ή Βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών) κ αι αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
 • Μία συστατική επιστολή από καθηγητή ΑΕΙ που έχουν προσωπική γνώση της σπουδαστικής εξέλιξης τ ου υποψήφιου. Η επιστολή να αποσταλεί σε φάκελο σφραγισμένο.
 • Βεβαίωση τ ου Πανεπιστημίου εξωτερικού όπου έχει γίν ει δεκτός ο υποψήφιος.
 • Προσωπικό σημείωμα ενδιαφέροντος και ανάλυσης του αντικειμένου για την αν άγκη της συγκεκριμένης υποτροφίας που αφορά στην πραγματοποίηση επιτόπιας έρευνας και ταξιδίων. Το κείμενο θα πρέπει ν α πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Να μην ξεπερνά τις 500 λέξεις, β) Να αποσταλεί σε έντυπη μορφή μαζί με την α ίτηση, γ) Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12.
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Από τ ους άρρενες υποψήφιους: πιστ οποιητικό στρατολογικής κατάστασης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
 1. Οι υποψήφιοι εκτυπώνουν και συμπληρώνουν τα βασικά στοιχεία τους στις επισυναπτόμενες φόρμες τις οποίες αποστέλλουν μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 1. Οι υποψήφιοι αποστέλουν ταχυδρομικά την αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλουν ταχυδρομικά συστημένα μέχρι την 30η Απριλίου 2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 89, 152 33 Χαλάνδρι Υπ’ όψιν: Γραμματείας Υποτροφιών Θα λαμβάνουν email από τ ο λογαριασμό grants@neon.org.gr για την παραλαβή της αίτησής τ ους από τ ον Οργανισμό ΝΕΟΝ.

B. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (Ph.D)

α) στην Ιστορία της Τέχνης / Φιλοσοφία της Τέχνης, β) στις Επιμελητικές Σπουδές (Curatorial Studies). Θα δοθούν δύο (2) υποτροφίες των €10.000 η κάθε μία, για ταξίδια και επιτόπια έρευνα.

Υποβολή Αιτήσεων

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2015

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι