Μεταπτυχιακό στην «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική»
3/2/2015 Μεταπτυχιακά Προγράμματα  
Μεταπτυχιακό στην «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική»

Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική», στις εξής κατευθύνσεις:

α) «Υπολογιστική Ιατρική και Βιολογία»

β) «Πληροφορική με εφαρμογές στην Ασφάλεια, Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων και Προσομοίωση»

Αντικείμενο - Σκοπός

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) στοχεύει στην ειδίκευση πτυχιούχων επιστημόνων στους τομείς α) της Υπολογιστικής Ιατρικής και Βιολογίας (ροή Βιοϊατρικής) και β) της ασφάλειας υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, της διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, και της προσομοίωσης (ροή Πληροφορικής).

Σκοπός του ΔΠ.Μ.Σ. είναι η επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση των φοιτητών στα παραπάνω αντικεί μενα και η ανάπτυξη συναφών ερευνητικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών.

Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων Πληροφορικής, Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Φυσικής, Μαθηματικών, Βιολογίας και άλλων συναφών Τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων είναι 60 άτομα το έτος (30 ανά κατεύθυνση).

Διδακτρα

Τα δίδακτρα του προγράμματος ανέρχονται σε 1500 ευρώ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 15 Φεβρουαρίου 2015.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στα Τμήματα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και Πληροφορικής με έδρα τη Λαμία.