Θέσεις εργασίας στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
30/3/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), προτίθεται να προσλάβει με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ετήσιας διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσής της μέχρι τη λήξη της διάρκειας των Προγραμμάτων, χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων, για το ΚΑΠΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσλήψεων που το διέπει και εντός πάντοτε του χρόνου διάρκειας των εν λόγω Προγραμμάτων, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ως ακολούθως:

Ένας / Μια Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης έργων ΑΠΕ/ΕΞΕ.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε διαχείριση και υλοποίηση ενεργειακών έργων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή επιτροπή ή διεθνείς οργανισμούς.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης υπολογιστικών εργαλείων (word, excel, powerpoint, internet).


Θα συνεκτιμηθούν:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο πεδίο τεχνολογιών ηλιακής ενέργειας.
 • Εμπειρία στην οργάνωση, ανάπτυξη και υποβολή προτάσεων σε Ευρωπαϊκά π.χ., n.x.FP6-7, Horizon, κλπ.
 • Εμπειρία στην εκπόνηση τεχνικό-οικονομικών μελετών σκοπιμότητας έργων ΑΠΕ και έργων εφαρμογής τεχνολογιών ΕΞΕ.
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων ενεργειακής προσομοίωσης ενεργειακών συστημάτων και προγραμματισμού.
 • Πολύ καλή γνώση διαχείρισης δυναμικών ιστοσελίδων.


Ένας / Μία Ηλεκτρονικός Μηχανικός (1 θέση)

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Εμπειρία στην διαχείριση ενέργειας κτιρίων του τριτογενούς τομέα με έμφαση σε τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Εμπειρία στην χρήση μεθόδων πολυκριτηριακής ανάλυσης.
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής με έμφαση στα συστήματα διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.


Θα συνεκτιμηθούν:

 • Η γνώση και κατάρτιση του Εθνικού Πλαισίου για την ανάπτυξη και λειτουργία ψηφιακών υπηρεσιών.
 • Ένας / Μία Μηχανολόγος Μηχανικός (1 θέση)


Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Δεκαετής (10) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής
 • Εμπειρία στην χρήση και ανάπτυξη μοντέλων ενεργειακών συστημάτων
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού διεπαφής για το ενεργειακό μοντέλο TIMES.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.


Θα συνεκτιμηθούν:

 • Η εμπειρία στην οργάνωση και διοίκηση έργων πληροφορικής.
 • Ένας /Μία Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος & Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΠΕ (1 θέση)


Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Δεκαετής (10) τουλάχιστον εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού, ειδικότερα σε εφαρμογές διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων.
 • Γνώση σχεδίασης και υλοποίησης συστημάτων βάσεων δεδομένων και ειδικότερα γεωχωρικών βάσεων δεδομένων για την ενέργεια και το περιβάλλον.
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού και υπολογιστικών εργαλείων για την εκτίμηση του ενεργειακού δυναμικού της βιομάζας.
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και ψηφιακών υπηρεσιών σε περιβάλλον Java SE.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας


Θα συνεκτιμηθούν:

 • Η βασική γνώση των τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Η εμπειρία στην ανάλυση και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων για την ενέργεια, το περιβάλλον
 • Η Γνώση διαδικασιών υποβολής προτάσεων και υλοποίησης έργων στον Ευρωπαϊκό, Εθνικό και ιδιωτικό χώρο.
 • Ένας /Μία Περιβαλλοντολόγος ΠΕ (1 θέση)


Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πενταετή (5) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ενεργειακής και περιβαλλοντικής οικονομίας και πολιτικής.
 • Εμπειρία και εξειδίκευση ανάλυσης σεναρίων ή/και αποτελεσμάτων για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη και εφαρμογής σχεδίων και μηχανισμών ανάπτυξης ενεργειακής απόδοσης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
 • Εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση έργων ενταγμένων σε Ευρωπαϊκά / Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ .
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας


Θα συνεκτιμηθούν:

 • Εμπειρία στη χρήση ενεργειακών μοντέλων για τον προγραμματισμό και την εκτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας και διείσδυσης των ΑΠΕ.
 • Η εμπειρία στην ανάλυση, καταγραφή και την επεξεργασία στατιστικών δεδομένων για την ενέργεια, το περιβάλλον και τις μεταφορές.
 • Η εμπειρία στη χρήση μοντέλων μείωσης εκπομπών αεριών θερμοκηπίου κατά τη λήψη αποφάσεων επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο.Η κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέματα ενεργειακής και περιβαλλοντικής οικονομίας.


Ένας / Μια (1) Νομικός ή Δικηγόρος

Απαιτούμενα προσόντα :

 • Κάτοχος αναγνωρισμένου πτυχίου Νομικής Σχολής
 • Γνώση του Διοικητικού Δικαίου
 • Γνώση των θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και νομοθεσίας.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής & Γαλλικής Γλώσσας.


Θα συνεκτιμηθούν:

 • Η κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε Διοικητικό ή Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
 • Ένας / Μια (1) Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ (1 θέση)


Απαιτούμενα προσόντα :

 • Δεκαετή (10) τουλάχιστον εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
 • Τριετή (3) τουλάχιστον εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων σχετικών με θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ
 • Τριετή (3) εμπειρία σε θέματα προετοιμασίας, διαχείρισης και παρακολούθησης δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών, τεχνικών έργων και προμηθειών.
 • Εμπειρία σε ερευνητικά έργα τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον σχετικών με τον τομέα των Μεταφορών
 • Εμπειρία σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας προς φορείς παροχής υπηρεσιών αστικού μεταφορικού έργου
 • Εμπειρία σε μελέτες αύξησης της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και εναλλακτικής μετακίνησης
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ σε περιβάλλον Windows, Microsoft office,
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ειδικότερα στον τομέα των Μεταφορών


Θα συνεκτιμηθούν :

 • Προηγούμενη εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα τουλάχιστον δεκαετίας

Δύο Χημικοί Μηχανικοί ΠΕ ( 2 Θέσεις)

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Τετραετή (4) εμπειρία στην υποβολή και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Τριετή (3) εμπειρία σε θέματα προετοιμασίας, διαχείρισης και παρακολούθησης δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών, τεχνικών έργων και προμηθειών. Επίσης στη κατάρτιση Τεχνικών δελτίων Έργων και δελτίων παρακολούθησης, καθώς επίσης και στη χρήση πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση και έλεγχο συγχρηματοδοτούμενων έργων
 • Διετή (2) εμπειρία σε συστήματα ΑΠΕ
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ σε περιβάλλον Windows, Microsoft office
 • Κτήση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις ΑΠΕ
 • Εμπειρία σε ερευνητικά έργα ή μελέτες τεχνολογιών ή πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον σχετικών με τον τομέα των Μεταφορών.


Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στον τομέα των Φωτοβολταϊκών συστημάτων και στη βελτίωση της ποιότητας ισχύος που παρέχεται στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ.
 • Εμπειρία σε υποσυστήματα που συνθέτουν τα μικροδίκτυα και τα έξυπνα δίκτυα, τόσο σε επίπεδο συσκευών όσο και σε επίπεδο αλγορίθμων ελέγχου, παρακολούθησης, ανταλλαγής πληροφοριών και λήψης αποφάσεων.
 • Εμπειρία στη μοντελοποίηση, την προσομοίωση (σύνθετων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων στα προγράμματα προσομοίωσης PSPICE και MATLAB), τον σχεδιασμός και την ανάπτυξη διατάξεων ηλεκτρονικών ισχύος και τεχνικών ελέγχου αντιστροφέων.
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη, το χειρισμό και τη συντήρηση μετρητικών διατάξεων και αισθητήρων: α) για την αξιολόγηση της απόδοσης και της λειτουργίας Φ/Β συστημάτων και υποσυστημάτων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και β) για τον έλεγχο διεργασιών και την επεξεργασία δεδομένων.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.


Θα συνεκτιμηθούν:

 • Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και υποβολής σχετικών προτάσεων.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές με την προκήρυξη αντικείμενο
 • Δημοσιεύσεις και ετεροαναφορές σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.


Ένας / μία Φυσικός ΠΕ (1 θέση)

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στον τομέα των φωτοβολταϊκών διατάξεων ως υλικά και συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Εμπειρία στο χειρισμό και τη συντήρηση εξοπλισμού μετρήσεων και αξιολόγησης της απόδοσης και των λειτουργικών χαρακτηριστικών Φ/Β στοιχείων και πλαισίων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη, το χειρισμό και τη συντήρηση μετρητικών διατάξεων και αισθητήρων: α) για την αξιολόγηση της απόδοσης και της λειτουργίας Φ/Β συστημάτων και υποσυστημάτων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και β) για τον έλεγχο διεργασιών και την επεξεργασία δεδομένων.


Θα συνεκτιμηθούν:


 • Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και υποβολής σχετικών προτάσεων.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές με την προκήρυξη αντικείμενο
 • Δημοσιεύσεις και ετεροαναφορές σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η θέση ενδιαφέροντος τους (κωδικός θέσης), η οποία θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, ήτοι : α) Βιογραφικό σημείωμα, β) Φωτοτυπία 2 όψεων ταυτότητας, γ)Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, δ) Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, ε) Ό,τι άλλο κρίνουν οι υποψήφιοι ότι άπτεται των απαιτούμενων προσόντων και εκτιμούν ότι θα βοηθήσει στην επιλογή τους.

Οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών, όπως και ο βασικός τίτλος σπουδών, εφόσον αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Η τεκμαιρόμενη εμπειρία, επαγγελματική ή ερευνητική, πιστοποιείται μέσω των παραστατικών του ταμείου στο οποίο ήταν ασφαλισμένος ο ενδιαφερόμενος, από τα παραστατικά προς την εφορία (εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία), καθώς και από βεβαίωση από την υπηρεσία ή τον φορέα στον οποίο αυτός απασχολούνταν στο παρελθόν. Για τα ερευνητικά έργα και προγράμματα, στα οποία ο ενδιαφερόμενος συμμετείχε, αρκεί η ενυπόγραφη βεβαίωση σε πρωτότυπο έγγραφο από τον διευθυντή ή προϊστάμενο του φορέα που είχε την ευθύνη της υλοποίησης του έργου ή του προγράμματος. Η τεκμαιρόμενη αυτή εμπειρία συνυπολογίζεται κατά την διαδικασία επιλογής των ενδιαφερομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει ομοίως να υποβάλουν και Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) ότι τα αναφερόμενα στοιχεία είναι ακριβή και ότι έχουν τακτοποιημένες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Οι υποψήφιοι που θα πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί γραπτώς ή τηλεφωνικώς.

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, από την 19η/3/2015 με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής στα γραφεία του ΚΑΠΕ την 2/4/2015 και ώρα 14:00 στη Δ/νση : 19° χλμ. Λεωφόρος Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι Αττικής, υπόψη κας Αικ. Μπεχράκη, με την ένδειξη: Αίτηση για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, με Συμβάσεις Ανάθεσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραμμάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ.