Θέση εργασίας στην Οικονομική και Τεχνική Υποστήριξη Έργων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
31/3/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην Οικονομική και Τεχνική Υποστήριξη Έργων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ. 295/24-03-2015 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Υποστηρικτικές δράσεις του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 2014-2015» με κωδικό ΚΕ258 το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υποστήριξη των εργασιών του.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος απαιτούνται τα εξής:

Θέση 1 : Ένα (1) άτομο για Οικονομική και Τεχνική Υποστήριξη Έργων/ Διαχείριση Προμηθειών (Διαχειριστική Υποστήριξη)

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. Οικονομικών Επιστημών ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ
  · Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής
  · Τουλάχιστον διετή εμπειρία στο σχεδιασμό και διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών για προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών
  · Να έχουν πιστοποιημένη καλή γνώση Η/Υ
  · Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις


Συνεκτιμάται

 • Εμπειρία σε πανεπιστημιακό περιβάλλον σε έργα προμηθειών
  · Εμπειρία στη Διαχειριστική Υποστήριξη έργων ΕΣΠΑ
  · Κάθε άλλο προσόν που μπορεί να συνεκτιμηθεί στην επιλογή για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης


Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους με οποιοδήποτε τρόπο αρκεί να περιέλθουν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (το οποίο λειτουργεί από 10:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρασκευή - Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 17671, Καλλιθέα) το αργότερο μέχρι τις 15/04/2015και ώρα 12:00 μμ.


Προκήρυξη