185 θέσεις εργασίας στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2015
7/4/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
185 θέσεις εργασίας στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2015

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 2 τ. Α΄) που ορίζει ότι η παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 τ. Α΄), µε την οποία ρυθµίζονται οι προσλήψεις προσωπικού του Εθνικού Θεάτρου και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, εφαρµόζεται και στην εταιρία «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» εντός των περιορισµών της περ. ββ΄ του άρθρου 24 του Ν. 2190/1994, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 24 του άρθρου 1 του Ν. 2247/1994, και προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ταµείων και της ταξιθεσίας του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, καλεί όσους έχουν τα προσόντα ή µπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως

α) ταµίες και
β) ταξιθέτες και ελεγκτές εισόδου

στις εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2015, να υποβάλουν σχετική αίτηση για την κάλυψη 17 θέσεων ταµιών στην Αθήνα, 7 θέσεων ταµιών στην Επίδαυρο, έως 85 θέσεων ταξιθετών και ελεγκτών εισόδου στους χώρους εκδηλώσεων της Αθήνας, έως 60 θέσεων ταξιθετών και ελεγκτών στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και έως 16 θέσεων ταξιθετών και ελεγκτών στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου. Η προσφορά των ανωτέρω υπηρεσιών αφορά στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του έτους 2015.

Οι αιτούντες θα πρέπει να διαθέτουν:

Α) Ταµίες

Απολυτήριο Λυκείου, καλή γνώση χρήσης Η/Υ (WINDOWS XP, MS OFFICE, INTERNET), καλή γνώση αγγλικών (επιθυµητή 2η ξένη γλώσσα), άριστη επικοινωνία και προσανατολισµό στην εξυπηρέτηση του πελάτη, εµπειρία σε αντίστοιχη θέση, υπευθυνότητα και ενδιαφέρον για τον χώρο των πολιτιστικών εκδηλώσεων, δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες.
Χώροι απασχόλησης: κεντρικά εκδοτήρια εισιτηρίων Ελληνικού Φεστιβάλ (Πανεπιστηµίου 39), εκδοτήρια εισιτηρίων θεάτρων (Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, Πειραιώς 260, λοιποί χώροι εκδηλώσεων)

Β) Ταξιθέτες και ελεγκτές εισόδου

Τουλάχιστον δίπλωµα επαγγελµατικής κατάρτισης ΙΕΚ ή απολυτήριο τίτλο οποιασδήποτε αναγνωρισµένης σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η γνώση µίας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, καθώς και η προηγούµενη σχετική µε το αντικείµενο προϋπηρεσία θα ληφθεί υπόψη. Για τις θέσεις των ταξιθετών Επιδαύρου θα λαµβάνεται επίσης υπόψη η εντοπιότητα των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συµπληρώσουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. (στη διεύθυνση: www.greekfestival.gr).

Σε περίπτωση πρόσκλησής τους στη σχετική συνέντευξη που θα ακολουθήσει θα πρέπει να καταθέσουν αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη των απαιτούµενων προσόντων (σε ευκρινείς φωτοτυπίες των πρωτοτύπων).

Η αµοιβή όσων επιλεγούν θα είναι βάσει ωρών απασχόλησης, που θα προσδιοριστεί από την εταιρεία σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε., εκ του λόγου ότι η παρούσα αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όχι προκήρυξη θέσεων, έχει τη δυνατότητα να κρίνει κατά περίπτωση κάθε αίτηση και την τελική αποδοχή αυτής.

Διευκρινίσεις και πληροφορίες µπορούν να παρασχεθούν από την εταιρεία, οδός Χατζηχρήστου 23 και Μακρυγιάννη, Κουκάκι, 117 42 Αθήνα, τηλ. 210-9282900 και 210-9282904, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας.Οι υποψήφιοι µπορούν να συµπληρώσουν τις αιτήσεις τους µέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας:

Α) για τις θέσεις της Αθήνας µέχρι και την 20η Απριλίου 2015 και ώρα 14.00
Β) για τις θέσεις της Επιδαύρου µέχρι και τη 10η Μαΐου 2015 και ώρα 14.00

Φόρμα αίτησης για ταμίες Φεστιβάλ Αθηνών

Φόρμα αίτησης για ταμίες Φεστιβάλ Επιδαύρου

Φόρμα αίτησης για ταξιθέτες και ελεγκτές εισόδου Φεστιβάλ Αθηνών

Φόρμα αίτησης για ταξιθέτες και ελεγκτές εισόδου Φεστιβάλ Επιδαύρου