Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
14/4/2015 Μεταπτυχιακά Προγράμματα  
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Συγκεκριμένα στις εξής εξειδικεύσεις στην Πληροφορική:

 • Υπολογιστικά Συστήματα
 • Θεωρία Επιστήμης Υπολογιστών
 • Λογισμικό
 • Επιστημονικοί Υπολογισμοί
 • Τεχνολογίες-Εφαρμογές


Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι / πτυχιούχοι των Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών, των Τμημάτων Πληροφορικής, των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, των Τμημάτων των Σχολών Επιστήμης και Τεχνολογίας, των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή των αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, των Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης ισότιμων προς τα Πανεπιστήμια, καθώς και των Τμημάτων Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών των ΤΕΙ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ.12γ και 13 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α'). Οι απόφοιτοι TEI, πριν από την αξιολόγηση της αίτησής τους, θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε οκτώ, τουλάχιστον, μαθήματα κορμού του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, όπως αυτά ορίζονται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΠΜΣ μόνο εάν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι και την 12η Μαϊου 2015 στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Τελειόφοιτοι μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, αλλά γίνονται δεκτοί μόνον εφόσον αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2015.
 3. Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (οι απόφοιτοι Πανεπιστημίων του εξωτερικού).
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών.
 5. Αποδεικτικό γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της Αγγλικής). Οταν δεν υπάρχει αποδεικτικό, η γνώση θα πιστοποιείται με εξέταση, η οποία συνίσταται σε μετάφραση τεχνικού κειμένου στα Ελληνικά.
 6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 7. Δύο (2), τουλάχιστον, συστατικές επιστολές.
 8. Αποδεικτικά στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχει).
 9. Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές.
 10. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή τους.


Σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων:

 • Γενική εικόνα και κατάρτιση του υποψηφίου σε βασικούς τομείς των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και της Πληροφορικής, όπως αυτή αξιολογείται στη συνέντευξη. Σε περίπτωση δικαιολογημένης αδυναμίας κάποιου υποψηφίου να παρευρεθεί στην προφορική συνέντευξη, η διαδικασία αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από την εξέταση "G.R.E. (Graduate Record Examination)-Subject Test in Computer Science", υπό την προϋπόθεση ότι η κανονικοποιημένη βαθμολογία είναι τουλάχιστον 780.
 • Γενικός βαθμός πτυχίου.
 • Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το ΠΜΣ και επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο.
 • Συστατικές επιστολές του υποψηφίου.
 • Ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου (εφόσον υπάρχει).
 • Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του υποψηφίου που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατέθεσε.


Οι συνεντεύξεις (και η γραπτή εξέταση των αγγλικών όπου χρειάζεται), θα πραγματοποιηθούν στις 22 Μαϊου 2015. Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τις λεπτομέρειες της συνέντευξης από την ιστοσελίδα του Τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση.

Υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική, καθώς και όσοι αριστεύσαν στις προπτυχιακές τους σπουδές σε Τμήμα Πληροφορικής ή άλλο συναφές Τμήμα γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, εφόσον ικανοποιούν τις συνθήκες που περιγράφονται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών (οφείλουν όμως να παραστούν στη συνέντευξη).

Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν εντός του Ιουνίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (κα. Ελ. Γαλάνη, τηλ: 26510 – 07213, 07196, Μεταβατικό Κτίριο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45110 Ιωάννινα,), ή στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος, όπου υπάρχει και ο κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών.