Ευκαιρία καριέρας στην εταιρεία ΤΙΤΑΝ
24/4/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Ευκαιρία καριέρας στην εταιρεία ΤΙΤΑΝ

Στέλεχος Φοροτεχνικής Υπηρεσίας (κωδ.1511) με έδρα τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας


Κύριοι τομείς απασχόλησης:

 • Συμβολή στην προετοιμασία της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, ΦΜΥ και των λοιπών δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων, κτλ.
 • Έγκαιρη διάγνωση φορολογικών κινδύνων με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση τους καθώς και προτάσεις για την βελτίωση του φορολογικού σχεδιασμού.
 • Συμβολή στην ενημέρωση προς τη Εταιρεία για αλλαγές στην Φορολογική Νομοθεσία.
 • Συμβολή στην ετοιμασία του Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών.
 • Συμβολή στον υπολογισμό Φόρου Εισοδήματος και Αναβαλλόμενου Φόρου.


Η θέση αναφέρεται στον Προϊστάμενο Φοροτεχνικής Υπηρεσίας Τομέα Ελλάδος.

Προσόντα Υποψηφίων:

 • Πτυχίο σε Λογιστική & Χρηματοοικονομική ή Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • Μεταπτυχιακό σε Λογιστική & Χρηματοοικονομική ή Φορολογικό Δίκαιο.
 • Πιστοποίηση ACCA / ΙΕΣΟΕΛ (επιθυμητή)
 • 5-7 έτη προϋπηρεσία σε Ελεγκτική Εταιρεία στο Φορολογικό Τμήμα ή στο Φορολογικό τμήμα Πολυεθνικής Εταιρείας.
 • Πολύ καλές Φορολογικές γνώσεις και ιδιαίτερα στα εξής πεδία: Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων & Φυσικών προσώπων, ΦΠΑ, ΚΦΑΣ, Transfer Pricing.
 • Πολύ γνώση της Αγγλικής γλώσσας τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό λόγο.
 • Πολύ καλή χρήση SAP & Ms Office.

Καλές λογιστικές γνώσεις βάσει των Ελληνικών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά υποψηφίων:

 • Ικανότητα διαχείρισης και ανάλυσης αριθμών.
 • Ικανότητες επικοινωνίας και πρωτοβουλίας.
 • Συνεργασία και ομαδικότητα.
 • Αναλυτική και συνδυαστική σκέψη.
 • Ενδιαφέρον για το αντικείμενο της Φορολογίας καθώς και θέληση για συνεχή μάθηση.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (όπου απαιτείται)


Η Εταιρία επενδύοντας στο Ανθρώπινο Δυναμικό της, προσφέρει δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης, ελκυστικό πακέτο αποδοχών, σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά βιογραφικό σημείωμα έως τις 27/4/2015, επιλέγοντας τη θέση με κωδικό 1511.

Αποστολή Βιογραφικού