450 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ
10/6/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
450 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΑΣΕΠ 04/03-06-2015 δημοσιεύθηκε η πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων πενήντα (450) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.).

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2015 Τ.Θ. 14.308 Αθήνα Τ.Κ. 115.10

Περίοδος Υποβολής: 01/07/2015-15/07/2015

Προκήρυξη