42 θέσεις εργασίας στο ΚΕΘΕΑ
29/7/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
42 θέσεις εργασίας στο ΚΕΘΕΑ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Ν.Π.Ι.Δ., που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης, έρευνας, στον τομέα της αντιμετώπισης της ουσιοεξάρτησης και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα ΙΘΑΚΗ, ΕΞΟΔΟΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΔΙΑΒΑΣΗ, ΝΟΣΤΟΣ, ΚΥΤΤΑΡΟ, ΑΡΙΑΔΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, MOSAIC, ΑΛΦΑ, ΚΙΒΩΤΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΑΝΑΔΥΣΗ, ΠΙΛΟΤΟΣ, ΟΞΥΓΟΝΟ, ΕΞΑΝΤΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΣ, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Κρήτη, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο ζητεί την πρόσληψη σαράντα δύο ατόμων (42), θεραπευτικού προσωπικού, σύμφωνα με την από 17.7.2015 Α.Π. : ΔΙΠΑΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./63/21225 Απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 όπως ισχύει σήμερα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Αναλυτικά για την περιοχή Αττικής ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

 • Ψυχίατρος 1
 • Παιδοψυχίατρος 1
 • Νοσηλευτής 1
 • Κοινωνικός Λειτουργός 2
 • Απόφοιτος Αναγνωρισμένου (από το νόμο) Θεραπευτικού Προγράμματος 1


Αναλυτικά για την περιοχή Θεσσαλονίκης ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

 • Ψυχίατρος 1
 • Παιδοψυχίατρος 1
 • Νοσηλευτής 1
 • Ψυχολόγος 1
 • Κοινωνικός Λειτουργός 1
 • Απόφοιτος Αναγνωρισμένου (από το νόμο) Θεραπευτικού Προγράμματος 1


Αναλυτικά για την περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

 • Ψυχίατρος 1
 • Ψυχολόγος 2
 • Κοινωνικός Λειτουργός 2
 • Απόφοιτος Αναγνωρισμένου (από το νόμο) Θεραπευτικού Προγράμματος 1


Αναλυτικά για την περιοχή των Ιωαννίνων ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

 • Ψυχίατρος 1
 • Ψυχολόγος 1
 • Κοινωνικός Λειτουργός 2
 • Πτυχιούχος ΠΕ Κοινωνικών / Ανθρωπιστικών Επιστημών 1
 • Απόφοιτος Αναγνωρισμένου (από το νόμο) Θεραπευτικού Προγράμματος 1


Αναλυτικά για την περιοχή της Καλαμάτας ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

 • Ψυχίατρος 1
 • Νοσηλευτής 1
 • Ψυχολόγος 1
 • Κοινωνικός Λειτουργός 2
 • Απόφοιτος Αναγνωρισμένου (από το νόμο) Θεραπευτικού Προγράμματος 1


Αναλυτικά για την περιοχή της Λάρισας ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

 • Ψυχίατρος 1
 • Ψυχολόγος 2
 • Κοινωνικός Λειτουργός 2
 • Απόφοιτος Αναγνωρισμένου (από το νόμο) Θεραπευτικού Προγράμματος 1


Αναλυτικά για την περιοχή της Μυτιλήνης-Χίου ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

 • Ψυχίατρος 1
 • Νοσηλευτής 1
 • Ψυχολόγος 2
 • Κοινωνικός Λειτουργός 1
 • Απόφοιτος Αναγνωρισμένου (από το νόμο) Θεραπευτικού Προγράμματος 1


Οι ενδιαφερόμενοι για τις παραπάνω θέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν φάκελο υποψηφιότητας ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, 11636 Μετς, Αθήνα, μέχρι και 10.8.2015.

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει :

α) βιογραφικό σημείωμα
και
β) όλα τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα προσόντα για τη θέση τα οποία θα είναι αριθμημένα και θα πρέπει να αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών στην αρχική σελίδα του βιογραφικού σημειώματος. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης, θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο φάκελος υποψηφιότητας απορρίπτεται εάν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Φάκελοι υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν πριν από τις 29.7.2015 ή που θα υποβληθούν μετά τις 10.8.2015 δεν θα ληφθούν υπόψη. Στο βιογραφικό σημείωμα (και όχι στον φάκελο) θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται μόνο ένας κωδικός θέσης που αναφέρεται παραπάνω. Για όλες τις υποψηφιότητες θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια.

Προκήρυξη

Πηγή: careerinprogress.gr