6 θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων Ε.Κ. «Αθηνά»
4/8/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
6 θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων Ε.Κ. «Αθηνά»

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έξι (6) συνεργάτες με σύμβαση μίσθωσης έργου/ παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης των «Europeana Cloud- Unlocking Europe’s Research via The Cloud (GA325091)», «Access to digital resources of European Heritage (Europeana)» (G.A. CEF-TC-2014-2-0) και των λοιπών ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων και προγραμμάτων του, και συγκεκριμένα:

Α) έναν (1) Επιστήμονα Κοινωνικών/ Ανθρωπιστικών επιστημών, με αντικείμενο εργασιών την ανάλυση μεθόδων, ψηφιακών εφαρμογών και ψηφιακού περιεχομένου στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές
επιστήμες, δημοσιοποίηση,
Β) έναν (1) Μηχανικό Λογισμικού/ Πληροφορικό, με αντικείμενο εργασιών τη διαχείριση και συντήρηση του MORe instance για το CARARE, την ανάπτυξη και συντήρηση των υπηρεσιών ελέγχου των εισερχομένων πακέτων δεδομένων, την επέκταση υπηρεσιών εμπλουτισμού για υποστήριξη σχημάτων CARARE 1.0 + 2.0, τη δημιουργία υπηρεσίας ελέγχου των EDM εγγραφών με βάση τις απαιτήσεις της
Europeana
Γ) έναν (1) Μηχανικό Λογισμικού/ Πληροφορικό, με αντικείμενο εργασιών τη μετάπτωση υλικού του CARARE από το λογισμικό MORe 1.0 στην τελευταία έκδοση, την ανάπτυξη και συντήρηση της υπηρεσίας μέτρησης ποιότητας του συσσωρευτή, την επέκταση υπηρεσιών εμπλουτισμού για υποστήριξη σχημάτων CARARE 1.0 + 2.0, την επέκταση του MORe για την υποστήριξη πολλαπλών ενδιάμεσων σχημάτων μεταδεδομένων, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:
Δ) έναν (1) Αρχειονόμο/ Βιβλιοθηκονόμο, με αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη διαδικασία της συσσώρευσης των μεταδεδομένων του συσσωρευτή CARARE (helpdesk & support), τη δημιουργία αντιστοιχίσεων από τα σχήματα CARARE 1.0 & CARARE 2.0 στην τελευταία έκδοση του EDM, τη μελέτη και προτάσεις βελτίωσης των ροών εργασίας της διαδικασίας συσσώρευσης,
Ε) έναν (1) Αρχειονόμο/ Βιβλιοθηκονόμο, με αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη διαδικασία της συσσώρευσης των μεταδεδομένων του συσσωρευτή CARARE (helpdesk & support), την παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και συμβουλευτικής για την ποιότητα των εισερχομένων πακέτων δεδομένων, τη μελέτη και προτάσεις βελτίωσης των ροών εργασίας της διαδικασίας συσσώρευσης,
ΣΤ) έναν (1) Επιστήμονα Κοινωνικών/ Ανθρωπιστικών επιστημών, με αντικείμενο εργασιών τη συμμετοχή στην οργάνωση δύο workshops για την εκπαίδευση των εταίρων του έργου, τη μεταφορά γνώσης των απαιτήσεων χρηστών όπως αυτή έχει προκύψει από τα έργα: CARARE, LoCloud, Europeana Cloud και DARIAH-EU VCC

Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα έχουν διάρκεια έξι ή περισσότερους ημερολογιακούς μήνες, ανάλογα με τις απαιτήσεις των προς ανάθεση εργασιών, με δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση υλοποίησης του Έργου/ προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι 12 Αυγούστου 2015 στην παρακάτω διεύθυνση:

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων/ Ε.Κ. «Αθηνά», Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, Τ.Κ. 15125, Παράδεισος Αμαρουσίου.

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η παραλαβή τους μέχρι τις 12/08/2015.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος