Μεταπτυχιακό "Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας " από το ΕΚΠΑ
5/9/2015 Μεταπτυχιακά Προγράμματα  
Μεταπτυχιακό "Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας " από το ΕΚΠΑ

Τα Τμήματα Νοσηλευτικής, Οικονομικών Επιστημών και Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τα Τμήματα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με συντονιστικό Τμήμα το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με βάση την Υπουργική Απόφαση 208468/Ζ1 (ΦΕΚ 3675 /Β/31.12.2014) και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Δ-Δ ΠΜΣ (ΕΔΔΕ 22.6.2015), προκηρύσσουν διαγωνισμό εισαγωγής/φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτελείται από τις κατευθύνσεις "Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας" (20 θέσεις) και "Πληροφορική της Υγείας" ́ (20 θέσεις) που οδηγεί στην απονομή αντιστοίχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τις κατευθύνσεις του Προγράμματος. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τις κατευθύνσεις του Προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δήλου 1Α, Γουδί, από 14 Σεπτεμβρίου μέχρι 14 Οκτωβρίου 2015 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Έντυπη Αίτηση
  2. Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ (αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους εξωτερικού).
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων όλων των ετών στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο τελικός βαθμός πτυχίου.
  4. Βιογραφικό σημείωμα.
  5. Ανάτυπα δημοσιεύσεων ή πιστοποιητικά διακρίσεων (εάν υπάρχουν).
  6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
  7. Κάθε άλλο στοιχείο (αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών, πιστοποιητικά, διπλώματα κλπ) που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συνέβαλλε, ώστε η Επιτροπή Επιλογής να σχηματίσει ολοκληρωμένη άποψη.


Η πρωτότυπη αίτηση με τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος σε τρία αντίγραφα. Αίτηση με ελλιπή δικαιολογητικά δε θα γίνεται δεκτή.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210-7461499 και 210-7461492 καθημερινά από 10.00-14.00 μ.μ.