Ανοιχτές θέσεις εργασίας στο ξενοδοχείο Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική
23/9/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Ανοιχτές θέσεις εργασίας στο ξενοδοχείο Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, επιθυμεί να προσλάβει με έδρα στο Πόρτο Καρράς

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (Code: MLPC)

Κύρια Προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής
 • Απαραίτητη Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
 • 5ετή εμπειρία σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (κλιματισμός, αντλιοστάσια, ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρολογικά μέσης και χαμηλής τάσης κλπ) απαραίτητη σε Ξενοδοχεία και σε μεγάλες τουριστικές μονάδες.
 • Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας


Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού (Code: HRD)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο AEI / ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στην Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Τουλάχιστον 10 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη στον Ξενοδοχειακό κλάδο.
 • Άριστη γνώση Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας.
 • Άριστη γνώση και εμπειρία στον υπολογισμό μισθοδοσίας.
 • Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 • Επιθυμητή γνώση προγράμματος μισθοδοσίας SOFT1.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών.
 • Υπευθυνότητα, τιμιότητα, εχεμύθεια.
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες.
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.
 • Ομαδικό πνεύμα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία τους αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπ’ όψη τμήματος προσωπικού στο fax 2109955586 ή με email στο hr@techol.gr.

ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ