Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαιου στην ΑΣΠΑΙΤΕ
15/10/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαιου στην ΑΣΠΑΙΤΕ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» για το ακαδ. έτος 2015-16 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση, ως εξής (αναλυτικά εδώ):

ΑΘΗΝΑ

 • Δύο (2) τεχνικοί δικτύων (ΚΩΔ. 01)
 • Δύο (2) συνεργάτες για την υποστήριξη της βιβλιοθήκης ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ (ΚΩΔ. 02)
 • Ένας (1) ηλεκτρολόγος για την υποστήριξη του ΕΠΠΑΙΚ και του ΠΕΣΥΠ (ΚΩΔ. 03)
 • Ένας (1) συνεργάτης για τη γραμματειακή υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας για τις υποδομές και τις κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν το ΕΠΠΑΙΚ και το ΠΕΣΥΠ Αθήνας (ΚΩΔ. 04 )
 • Τέσσερις (4) συνεργάτες για την οργανωτική, διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη για το ΕΠΠΑΙΚ (ΚΩΔ. 05)
 • Δύο (2) συνεργάτες για οργανωτική, διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη για το ΠΕΣΥΠ (ΚΩΔ. 06)
 • Ένας (1) συνεργάτης οργανωτικής – διοικητικής υποστήριξης ΠΑΔ (ΚΩΔ. 07)
 • Ένας (1) συνεργάτης γραμματειακής υποστήριξης ΠΑΔ (ΚΩΔ. 08)
 • Δύο (2) συνεργάτες για την υποστήριξη οικονομικής διαχείρισης του ΕΠΠΑΙΚ –
 • ΠΕΣΥΠ (ΚΩΔ. 09)

 

ΑΡΓΟΣ

 • Ένας (1) συνεργάτης οργανωτικής – διοικητικής υποστήριξης (ΚΩΔ. 10)
 • Ένας (1) συνεργάτης γραμματειακής υποστήριξης (ΚΩΔ. 11)

 

ΒΟΛΟΣ

 • Ένας (1) συνεργάτης οργανωτικής – διοικητικής υποστήριξης (ΚΩΔ. 12)
 • Ένας (1) συνεργάτης γραμματειακής υποστήριξης (ΚΩΔ. 13)

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

 • Δύο (2) συνεργάτες οργανωτικής – διοικητικής υποστήριξης (ΚΩΔ. 14)
 • Ένας (1) συνεργάτης γραμματειακής υποστήριξης (ΚΩΔ. 15)

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • Ένας (1) συνεργάτης οργανωτικής – διοικητικής υποστήριξης (ΚΩΔ. 16)
 • Ένας (1) συνεργάτης γραμματειακής υποστήριξης (ΚΩΔ. 17)

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 • Ένας (1) συνεργάτης οργανωτικής – διοικητικής υποστήριξης (ΚΩΔ. 19)
 • Ένας (1) συνεργάτης γραμματειακής υποστήριξης (ΚΩΔ. 20)

 

ΚΟΖΑΝΗ

 • Ένας (1) συνεργάτης οργανωτικής – διοικητικής υποστήριξης (ΚΩΔ. 21)
 • Ένας (1) συνεργάτης γραμματειακής υποστήριξης (ΚΩΔ. 22)

 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

 • Ένας (1) συνεργάτης οργανωτικής – διοικητικής υποστήριξης (ΚΩΔ. 23)
 • Ένας (1) συνεργάτης γραμματειακής υποστήριξης (ΚΩΔ. 24)

 

ΠΑΤΡΑ

 • Ένας (1) συνεργάτης οργανωτικής – διοικητικής υποστήριξης (ΚΩΔ. 25)
 • Ένας (1) συνεργάτης γραμματειακής υποστήριξης (ΚΩΔ. 26)

 

ΡΟΔΟΣ

 • Ένας (1) συνεργάτης οργανωτικής – διοικητικής υποστήριξης (ΚΩΔ. 27)

 

ΣΑΠΕΣ

 • Ένας (1) συνεργάτης οργανωτικής – διοικητικής υποστήριξης (ΚΩΔ. 28)

 

Δικαίωμα υποβολής πρότασης:
Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει πρόταση μόνο για 1 θέση.

Τόπος/Χρόνος υποβολής προτάσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο πρόταση στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.) ή στη διεύθυνση:

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121, έως και τις 20/10/2015.

Τρόπος υποβολής προτάσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία τους και τα εξής:

Πρόταση για την υποστήριξη του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον
Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» για το ακαδ. έτος 2015-16
[αριθ. πρωτ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: ....................... – ΚΩΔ. .............].

Στο φάκελο θα πρέπει να εσωκλείονται:

 • Έντυπο πρότασης (επισυνάπτεται υπόδειγμα).
 • Βιογραφικό σηµείωµα.
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ όπου απαιτείται και πτυχία ξένων γλωσσών.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας και προϋπηρεσίας
 • Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνουν οι υποψήφιοι ότι άπτεται των προσόντων τους και εκτιμούν ότι θα βοηθήσει στην εκτίμηση της εμπειρίας, των γνώσεων και της καταλληλότητας τους.

 

Επισημαίνεται ότι για την υποβολή των δικαιολογητικών ισχύουν τα οριζόμενα από το Ν. 4250, άρθρο 1 (ΦΕΚ 74/26-3-2014):

 • Τίτλοι και πιστοποιητικά της αλλοδαπής
 • Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
 • Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του Ν. 148/26−12−1913/1−2−1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, Ν. 4194/2013 / ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ.Α ́), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά τα ην 27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. Σημειώνεται ότι, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.
 • Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
 • Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

 

Τίτλοι και πιστοποιητικά της ημεδαπής


α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).

Αξιολόγηση:
Η αξιολόγηση των Προτάσεων θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή, η οποία και θα συντάξει Πρακτικό Αξιολόγησης, μετά την αξιολόγηση των προσόντων των ενδιαφερόμενων.
Oι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση εντός προθεσμίας 5 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στον Ειδικό Λογαριασμό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης στον Ειδικό Λογαριασμό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

Η παρούσα δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους. Επαφίεται στη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων και σε ποιο αριθμό, αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξίωσης των ενδιαφερόμενων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.