Ανοιχτές θέσεις στην Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΤΕ
15/10/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Ανοιχτές θέσεις στην Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΤΕ

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ επιθυμεί να προσλάβει δύο υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης επί πενθήμερο, στην έδρα της στην Αθήνα, απασχολούμενο στο παρακάτω εργασιακό αντικείμενο. Η επιλογή θα γίνει με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά του προσόντα, την εργασιακή του εμπειρία, το ήθος και την προσωπικότητά του.

Το εργασιακό τους αντικείμενο θα συνίσταται:

 • Στην παροχή διοικητικών υπηρεσιών στην Ομοσπονδία.
 • Στην παροχή οικονομικών υπηρεσιών και ενασχόλησή με τα οικονομικά και λογιστικά θέματα της Ομοσπονδίας.
 • Στο σχεδιασμό και διαχείριση της ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας.
 • Στην ενασχόλησή του με σκοπό την ενημέρωση και ενίσχυση της δράσης της Ομοσπονδίας σε θέματα δημόσιας πολιτικής, εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης.
 • Στη διοργάνωση εκδηλώσεων.
 • Στην υποστήριξη αναγκών δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας της Ομοσπονδίας με τις Αρχές, άλλους φορείς, σωματεία και οργανώσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
 • Στην υποστήριξη έκδοσης του ενημερωτικού εντύπου της ΟΜΕ-ΟΤΕ.
 • Στην εξυπηρέτηση τηλεφωνικών κλήσεων.

 

Αναγκαία και ελάχιστα τυπικά προσόντα είναι:

Α.

 • Πτυχίο Πολιτικών και Κοινωνιολογικών Επιστημών , επιπέδου ΑΕΙ.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών συναφές στο ανωτέρω εργασιακό αντικείμενο.
 • Άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας και πολύ καλή γνώσης μίας δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η\Υ, ( ECDL).

 

Β.

 • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών επιπέδου ΑΕΙ – ΤΕΙ.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών συναφές στο ανωτέρω εργασιακό αντικείμενο.
 • Άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας και πολύ καλή γνώσης μίας δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η\Υ, ( ECDL).

 

Θα συνεκτιμηθεί η ενασχόλησή του με κοινωνικούς φορείς, οργανώσεις κλπ, καθώς επίσης και η προϋπηρεσία του στο παραπάνω εργασιακό αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν σχετικό βιογραφικό σημείωμα επισυνάπτοντας απλό αντίγραφο των τίτλων και εγγράφων που επικαλούνται, στην ΟΜΕ-ΟΤΕ, Τμήμα Γραμματείας , Δ\νση : Δεριγνύ 25, Τ.Κ. 10434, Αθήνα ,έως και 16/10/2015.

Οι προεπιλεγέντες θα κληθούν σε συνέντευξη. Η οριστική πρόσληψη θα συντελεστεί μετά την πάροδο τριών μηνών δοκιμαστικης περιοδου»