175 προσλήψεις εποχικών για 8 μήνες στην ΕΥΔΑΠ
19/10/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
175 προσλήψεις εποχικών για 8 μήνες στην ΕΥΔΑΠ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ αποφάσισε την πρόσληψη, μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και των σχετικών νομίμων προβλεπομένων διαδικασιών, εκατόν εβδομήντα πέντε (175) ατόμων ως εποχικό προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δμηνης διάρκειας και συγκεκριμένα:

  • Πενήντα (50) άτομα κατηγορίας ΔΕ Καταμετρητές
  • Εκατό (100) άτομα κατηγορίας ΥΕ Εργάτες
  • Είκοσι πέντε (25) άτομα κατηγορίας ΔΕ Οδηγοί

 

Το μισθολογικό κόστος για το υπό πρόσληψη προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δμηνης διάρκειας, με μηνιαίες μεικτές αποδοχές 760,00 € κατ’άτομο, με προσαύξηση τριετιών προϋπηρεσίας, ήτοι έως τρεις (3) τριετίες για τους καταμετρητές και οδηγούς εκ ποσοστού 10% εκάστη και έως έξι (6) για τους εργάτες εκ ποσοστού 5% εκάστη.