Μαθήματα εκμάθησης ρωσικής γλώσσας στον δήμο Χερσονήσου
24/11/2015 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Μαθήματα εκμάθησης ρωσικής γλώσσας στον δήμο Χερσονήσου

Η τοπική αυτή ενέργεια για την απασχολησιµότητα εντάσσεται παράλληλα στις ενέργειες του ∆ήµου Χερσονήσου στο πλαίσιο του έτους «2016 Έτος Ελλάδας Ρωσίας» που συντονίζει το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης µε σκοπό την εµβάθυνση των σχέσεων µεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας.

Τα µαθήµατα απευθύνονται σε κάτοικους ή και δηµότες του ∆ήµου Χερσονήσου.

Τα µαθήµατα προσφέρονται αποκλειστικά σε επίπεδο αρχαρίων (στοιχειώδες επίπεδο Α1) και θα διεξάγονται στις Γούρνες και στο Λιµάνι Χερσονήσου.

Το πρόγραµµα εκµάθησης της ρώσικης γλώσσας θα διεξαχθεί από Τετάρτη 02 ∆εκεµβρίου 2015 και θα πραγµατοποιείται σε τρία ακαδηµαϊκά δίωρα την εβδοµάδα, (τέσσερις ώρες κατανόηση-παραγωγή γραπτού λόγου, δύο ώρες κατανόηση - παραγωγή προφορικού λόγου). Θα υλοποιηθεί από διδακτικό προσωπικό - εξειδικευµένο στη διδασκαλία της ρωσικής ως ξένης γλώσσας µε πολυετή διδακτική εµπειρία.

Επιπρόσθετα, σκοπός των παραπάνω µαθηµάτων, είναι η βελτίωση της επάρκειας του ανθρώπινου δυναµικού που απασχολείται στον τουρισµό και η αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών στους επισκέπτες αλλά και η συνδροµή στην απόκτηση επαγγελµατικών εφοδίων για την ευκολότερη πρόσβαση στην ανεύρεση θέσεων εργασίας, στον τοµέα του τουρισµού.

Κάθε ενδιαφερόµενος, πριν δηλώσει συµµετοχή στο πρόγραµµα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η δήλωση συµµετοχής πρέπει να υποβληθεί, αφού σταθµιστούν πρώτα οι πιθανές οικογενειακές, προσωπικές και υπηρεσιακές δεσµεύσεις και υποχρεώσεις, λόγω του ότι η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και δεν θα γίνει καµία εσωτερική αλλαγή στα τµήµατα, πέραν της αρχικής του τοποθέτησης.

Υποχρέωση του κάθε ενδιαφερόµενου είναι η συµµετοχή του στα τεστ προόδου του προγράµµατος, καθώς και στην προετοιµασία του για την καθηµερινή του πρόοδο. Επίσης δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής σπουδαστές που παρακολούθησαν στο παρελθόν αντίστοιχο πρόγραµµα εκµάθησης ρωσικής γλώσσας.

Κάθε σπουδαστής έχει δικαίωµα να απουσιάσει το µέγιστο σε τρία (3) µαθήµατα και απαραίτητη είναι η παρουσία του την πρώτη µέρα της έναρξης κατά την οποία δηλώνει και την αποδοχή της συµµετοχής του στο πρόγραµµα προσκοµίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που βεβαιώνουν ότι είναι δηµότης ή κάτοικος του ∆ήµου Χερσονήσου. Το εκπαιδευτικό υλικό θα διανεµηθεί δωρεάν από τους υπεύθυνους του προγράµµατος.

Οι αιτήσεις συµµετοχής θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Χερσονήσου στα δηµοτικά καταστήµατα Επισκοπής, Γουβών, Λιµ. Χερσονήσου και Μαλίων ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΩΣ 26/11/2015.