Θέση εργασίας στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
29/1/2016 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και ιδρύθηκε με το Ν. 3864/2010 προτίθεται να προσλάβει:

Στέλεχος Πληροφορικής (Κωδικός θέσης ΣΤΠ)

Το στέλεχος θα επιλεγεί κατόπιν αξιολόγησης προσόντων και θα προσληφθεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα ανανέωσης. Η αμοιβή θα προσδιοριστεί ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία. Το προσωπικό του Ταμείου έχει υποχρέωση πίστης στο Ταμείο και καθήκον άκρας εχεμύθειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι το προσωπικό του Ταμείου δεν μπορεί να απασχοληθεί σε πιστωτικά ιδρύματα που τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τρεις (3) μήνες από την αποχώρησή του από το Ταμείο.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο ελληνικού ή αλλοδαπού ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος σε σχετικό τομέα (Computer Science, Engineer)
 • Τουλάχιστον τριετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Εμπειρία σε λειτουργικά και τεχνολογίες της Microsoft (Windows 7 / Windows Server / Active Directory, Exchange Server, Group Policies)
 • Εμπειρία στην εγκατάσταση και διαχείριση δικτυακών συσκευών Cisco
 • Εμπειρία σε εργαλεία και διαδικασίες τήρησης αντιγράφων ασφαλείας
 • Γνώση πρακτικών και εφαρμογών ασφαλείας πληροφοριών
 • Ικανότητα διεκπεραίωσης έργων και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

 

Κύριες αρμοδιότητες

 • Παρακολούθηση και έλεγχος της ομαλής λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων (Servers, δίκτυο, εκτυπωτές, σταθμοί εργασίας κλπ)
 • Εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής και υποδομών και αναβαθμίσεις υλικού και λογισμικού
 • Δοκιμή και έλεγχος νέων τεχνολογιών για την υλοποίηση νέων υπηρεσιών
 • Παροχή τεχνικής βοήθειας και εκπαίδευσης στο προσωπικό σε θέματα πληροφορικής και υποδομών
 • Παρακολούθηση και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και υποδομών
 • Διενέργεια παραγγελιών και διατήρηση αποθέματος αναλωσίμων
 • Συνεργασία με τους υπεύθυνους για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και των υποδομών και συντονισμός εργασιών συντήρησής τους

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν στην διεύθυνση που αναφέρεται κατωτέρω έως και την 08.02.2016 αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από επιστολή στην οποία να εκθέτουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι είναι κατάλληλοι για τη θέση.

Περισσότερες Πληροφορίες