Υποτροφίες 2016 για Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές, Πολυτεχνείο Κρήτης
2/2/2016 Υποτροφίες  
Υποτροφίες 2016 για Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές, Πολυτεχνείο Κρήτης

Η Επιτροπή Ερευνών υλοποιώντας την απόφασή της η οποία εγκρίθηκε και από τη Σύγκλητο του Π.Κ προκηρύσσει την χρηματοδότηση 5 υποτροφιών αριστείας για μεταδιδακτορικούς ερευνητές για να εκπονήσουν έρευνα στο Πολυτεχνείο. Θα χορηγηθεί μία υποτροφία ανά Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης και το χρηματικό ποσό θα είναι 1000 € μηνιαίως μικτά για 12 μήνες.

 
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από εξωτερικούς κριτές με μέριμνα 5μελούς επιτροπής μελών ΔΕΠ του Πολυτεχνείου (1 μέλος από κάθε Σχολή) και της Επιτροπής Ερευνών. Θα χρηματοδοτηθεί μία πρόταση ανά Σχολή, που θα έχει επιτύχει την μεγαλύτερη βαθμολογία από τις υπόλοιπες προτάσεις της Σχολής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 85% του μεγίστου της κλίμακας βαθμολόγησης.

Οι ερευνητικές προτάσεις θα πρέπει να αναφέρονται σε αυτοτελές έργο, το περιεχόμενό τους να έχει ικανά στοιχεία πρωτοτυπίας να μην αποτελούν απλή επέκταση προηγούμενων έργων ή απλή επανάληψη προηγουμένως αναπτυχθεισών μεθοδολογιών και να είναι διάρκειας ενός έτους.
Θα πρέπει να περιέχουν σύντομη εισαγωγή, περιγραφή του αντικειμένου του έργου, τα παραδοτέα, χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης καθώς και σύντομο βιογραφικό του μεταδιδάκτορα ερευνητή (μέγιστο 15 σελίδες).

Την αίτηση θα πρέπει να συνοδεύει και δήλωση του ενδιαφερόμενου και του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ ότι το προτεινόμενο έργο δεν χρηματοδοτήθηκε ή χρηματοδοτείται από άλλη πηγή καθώς και από γραπτή εισήγηση του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ ότι υποστηρίζει την πρόταση και προτίθεται να εποπτεύσει την υλοποίησήτης στους χώρους του εργαστηρίου του.

Στην εισήγησή του το μέλος ΔΕΠ θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη ενημέρωσης της Επιτροπής Ερευνών για την πρόοδο της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πρότασης.

Υποβολή Αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται την 1η Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη.

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων παρέχονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.elke.tuc.gr