Ευκαιρίες εργασίας στην εταιρεία ELBISCO
5/2/2016 Ευκαιρίες Εργασίας  
Ευκαιρίες εργασίας στην εταιρεία ELBISCO

Η ELBISCO, ένας από τους ισχυρότερους οργανισμούς στο χώρο των τροφίμων με τις γνωστές μάρκες Elite, Allatini, Kris Kris ζητά να προσλάβει:

Sales Analyst

Περιοχή: Πικέρμι Αττικής

Περιγραφή Θέσης:

Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων των πωλήσεων, η παροχή αποτελεσματικής υποστήριξης σε όλες τις λειτουργίες της Διεύθυνσης Πωλήσεων της εταιρείας.

Καθήκοντα:

Ο κατάλληλος υποψήφιος:

 • Παρέχει επαρκή και έγκυρη πληροφόρηση σε όλα τα επιμέρους Τμήματα της Διεύθυνσης Πωλήσεων.
 • Παρακολουθεί το budget και παρουσιάζει τις αποκλίσεις των πωλήσεων ανά κατηγορία, κανάλι, πελάτη.
 • Αναλύει τα δεδομένα των Πωλήσεων ανά κατηγορία, κανάλι, πελάτη και προτείνει τρόπους και εργαλεία βελτίωσης.
 • Συντάσσει και αναλύει reports, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας των πωλήσεων και την μέτρηση των KPI’s.
 • Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της πελατειακής βάσης των Πωλήσεων.
 • Είναι ο κεντρικός διαχειριστής του συστήματος αυτοματοποίησης πωλήσεων (PDA’s).

 

Απαραίτητα προσόντα και ιδιότητες:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ
 • 2-3 χρόνια προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστες γνώσεις Η/Υ
 • Αναλυτική και συνδυαστική σκέψη
 • Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Θέληση για συνεχή μάθηση και ανάπτυξη
 • Οργανωτικότητα και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου

 

Η εταιρία προσφέρει

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Συνεχή υποστήριξη, ανάπτυξη και εκπαίδευση.

 

PLANNER

Περιοχή: Πικέρμι Αττικής

Περιγραφή Θέσης:

Η κατάρτιση του προγράμματος παραγωγής διασφαλίζοντας τους στόχους της παραγωγικότητας και την κάλυψη της ζήτησης των προϊόντων

Καθήκοντα:

Ο κατάλληλος υποψήφιος:

 • Προετοιμάζει κι εκδίδει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα παραγωγής .
 • Παρακολουθεί σε εβδομαδιαία βάση την επάρκεια των υλικών που εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του προγράμματος παραγωγής.
 • Διενεργεί καθημερινή παρακολούθηση των αποθεμάτων και φροντίζει για την έγκαιρη αναπλήρωσή τους.
 • Σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Α’ Υλών και υλικών συσκευασίας και την Διεύθυνση Προμηθειών ελέγχει τα αποθέματα πρώτων υλών και βοηθητικών υλικών και τοποθετεί εγκαίρως παραγγελίες.
 • Βρίσκεται σε άμεση και συνεχή συνεργασία με τη Διεύθυνση των Πωλήσεων, με σκοπό την άμεση κάλυψη της ζήτησης προϊόντων.
 • Εκτελεί κάθε άλλη εργασία που του αναθέτει ο Προϊστάμενός του (ειδικές αναθέσεις).
 • Καταρτίζει εναλλακτικά προγράμματα και σχέδια δράσης προκειμένου να καταλήξει στο βέλτιστο σενάριο παραγωγής όσο αφορά το κόστος, τις συνέργιες, και την αποδοτικότητα τον γραμμών παραγωγής
 • Λαμβάνει μέρος σε ειδικές εργασίες που του αναθέτει ο Προϊστάμενός του (ειδικές αναθέσεις) προκειμένου να βοηθήσει στην κατάρτιση των προϋπολογισμών παραγωγής.

 

Απαραίτητα προσόντα και ιδιότητες

 • Πτυχίο Ανώτερης / Ανώτατης σχολής
 • 2-3 χρόνια προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστες γνώσεις Η/Υ
 • Αναλυτική και συνδυαστική σκέψη
 • Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Θέληση για συνεχή μάθηση και ανάπτυξη.
 • Ισχυρή επικοινωνιακή ικανότητα και ικανότητα πειθούς
 • Οργανωτικότητα και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου

 

Η εταιρία προσφέρει

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές.
 • Συνεχή υποστήριξη, ανάπτυξη και εκπαίδευση.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ