Θέσεις εργασίας στην εταιρεία Agroknow
16/2/2016 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στην εταιρεία Agroknow

Στην Agroknow ψάχνουν τον άνθρωπο που θα μπορέσει να συντονίσει και καθοδηγήσει τη δουλειά σε έργα Πληροφορικής που υλοποιούν μια παγκοσμια, ανοιχτή, ψηφιακή υποδομή γνώσης για την αγροτική παραγωγή και τα τρόφιμα

Οι ευθύνες της θέσης αυτής συμπεριλαμβάνουν:

 • Συμμετοχή στην ομάδα διοίκησης της Agroknow για τον καθορισμό της στρατηγικής μας γύρω από τη δραστηριότητά μας αυτή και το μετασχηματισμό της σε πλάνο δράσης.
 • 'Αμεση συνεργασία και συντονισμός με την τεχνική ομάδα της Agroknow που ασχολείται με την ανάπτυξη της ανοιχτής ψηφιακής υποδομής και των υπηρεσιών της.
 • Οργάνωση, καθοδήγηση και υποστήριξη των συνεργατών της Agroknow που ασχολούνται με τη χρήση της υποδομής και των πιλοτικών εφαρμογών της σε διάφορες θεματικές περιοχές του γεωπονικού χώρου.
 • Οργάνωση, παρακολούθηση και καθοδήγηση της προετοιμασίας προτάσεων περαιτέρω χρηματοδότησης από υπάρχουσες και νέες πηγές, σε συνεργασία με το παγκόσμιο δίκτυο συνεργασιών της Agroknow.

 

Οι απαιτήσεις της θέσης πιθανότατα θα χρειαστούν:

 • Σημαντική εμπειρία σε υλοποίηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (και ειδικότερα έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Horizon 2020)
 • Σημαντική εμπειρία σε προετοιμασία και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκές και άλλες πηγές.
 • Εξαιρετικές ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας με φορείς και ομάδες από ολόκληρο τον κόσμο.
 • Εξαιρετικές δυνατότητες συντονισμού, καθοδήγησης και υποστήριξης μιας ομάδας συνεργατών και των εργασιών τους.
 • Εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων και τεχνικών αναφορών.
 • Εμπειρία στη σύνταξη ενός προϋπολογισμού υλοποίησης και της παρακολούθησης των δαπανών εκτέλεσης ενός έργου.
 • Κατανόηση, ανταπόκριση και προσαρμογή στο δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον μιας ταχέως αναπτυσσόμενης εταιρείας.
 • Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης πληροφορίας, αποθετηρίων γνώσης, πλατφόρμων και υπηρεσιών πληροφορικής.
 • Κατανόηση των ανοικτών πολιτικών πρόσβασης και χρήσης ερευνητικής και εκπαιδευτικής πληροφορίας.
 • Εξαιρετική γνώση της Αγγλικής γλώσσας για γραπτή και προφορική επικοινωνία.
 • Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών.

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη θέση εδώ.