Μεταπτυχιακές υποτροφίες 2016 στο Πανεπιστήμιο Πατρών
21/6/2016 Υποτροφίες  
Μεταπτυχιακές υποτροφίες 2016 στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Μεταπτυχιακές υποτροφίες 2016 στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Outcrop study and Paleogeography of Upper Cretaceous- Eocene Resedimented Carbonates of the Ioanian Zone», που χρηματοδοτείται από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛΠΕ) με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Αβραάμ Ζεληλίδη,Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει τρεις (3) υποτροφίες, που οδηγούν σε απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος, χρονικής διάρκειας πέντε (5) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου.

Σε ποιους απευθύνονται

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που είναι:
(α) απόφοιτοι του Τμήματος Γεωλογίας και
(β) μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών (εγγεγραμμένοι σε ΜΔΕ), με γνώσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο της ιζηματολογίας ή παλαιοντολογίας.

Απαραίτητα Προσόντα

Επιπροσθέτως, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι:
Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Υποβολή Αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη.

Πληροφορίες

Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το Εργαστήριο Ιζηματολογίας, του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο τηλέφωνο 2610-996272, ή στο e-mail: a.zelilidis@upatras.gr (κος Αβραάμ Ζεληλίδης)