Ευκαιρία καριέρας στην περιβαλλοντική οργάνωση WWF
29/7/2016 Ευκαιρίες Εργασίας  
Ευκαιρία καριέρας στην περιβαλλοντική οργάνωση WWF

Υπεύθυνος Διαχείρισης Προσωπικού

 

Περιγραφή/στόχος θέσης

Η οργάνωση των απαραίτητων δομών, υποδομών και διαδικασιών που θα εξασφαλίζουν την λειτουργικότητα της οργάνωσης, θα προάγουν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στην υλοποίηση του έργου της, και θα υποστηρίζουν την δυνατότητα των στελεχών της οργάνωσης να υλοποιούν απρόσκοπτα την εργασία τους.

Βασικά Καθήκοντα

 • Υλοποίηση όλων των εργασιών που σχετίζονται με μεταβολές προσωπικού και όρων εργασίας.
 • Τήρηση αρχείου μισθοδοσίας για το σύνολο του προσωπικού, υπολογισμός και καταχώρηση του συνόλου των παραγωγικών ωρών κάθε εργαζόμενου και του ωριαίου κόστους στους ετήσιους προϋπολογισμούς
 • Υποστήριξη της διαμόρφωσης πολιτικών αξιολόγησης και παρακολούθησης του προσωπικού
 • Συντονισμός των δραστηριοτήτων ανάπτυξης και εκπαίδευσης προσωπικού
 • Υποστήριξη στην διαμόρφωση και παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση του προσωπικού.
 • Επικαιροποίηση του οργανογράμματος σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αλλαγές θέσεων, ρόλων και προσώπων.
 • Εφαρμογή πολιτικών που εξασφαλίζουν την διαφάνεια του οργανισμού
 • Διαχείριση θεμάτων ασφάλισης προσωπικού και υγιεινής και ασφάλειας χώρου εργασίας.
 • Υποστήριξη της εσωτερική οργάνωσης και λειτουργίας του οργανισμού.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Βασικό πτυχίο ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης σε αντικείμενο σχετικό με την διοίκηση ανθρωπίνων πόρων ή ευρύτερα στις οικονομικές/διοικητικές επιστήμες
 • Τουλάχιστον 5 χρόνια αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε σχετικά αντικείμενα
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά και τα αγγλικά
 • Άριστες δεξιότητες στην επικοινωνία και την συνεργασία στο πλαίσιο ομάδας
 • Άριστες γνώσεις χρήσης Η/Υ
 • Εμπειρία στην έκδοση μισθοδοσίας, ιδανικά σε περιβάλλον ERP

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέμα σχετικό με το αντικείμενο της θέσης
 • Συμμετοχή σε δράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων

 

Αποστολή βιογραφικών στο hr@wwf.gr έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2016.