6 Υποτροφίες από το Ίδρυμα Γαζή – Τριανταφυλλόπουλου
26/11/2013 Υποτροφίες  
6 Υποτροφίες από το Ίδρυμα Γαζή – Τριανταφυλλόπουλου

Το ίδρυμα "Γαζή -Τριανταφυλλόπουλου" προκηρύσσει τη χορήγηση έξι (6) υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Οι υποτροφίες θα δοθούν σε Έλληνες φοιτητές και πτυχιούχους ΑΕΙ που κατάγονται από την Ευρυτανία ή κατοικούν στην Ευρυτανία για τουλάχιστον μια πενταετία.

Το πλήρες πρόγραμμα των υποτροφιών έχει ως εξής:

1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών για φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Θα χορηγηθούν τέσσερις (4) υποτροφίες για όλα τα γνωστικά πεδία για φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το προηγούμενο έτος σπουδών και έχουν με επιτυχία εξετασθεί σε όλα τα μαθήματα του έτους. Δεν περιλαμβάνονται πρωτοετείς φοιτητές και φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τα προβλεπόμενα για τη σχολή τους έτη σπουδών.

2. Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών πτυχίων ΑΕΙ.
Θα χορηγηθούν δύο (2) υποτροφίες για όλα τα γνωστικά πεδία στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

Οι απαιτήσεις υποψηφιότητας συνοδευόμενες από όλα τα δικαιολογητικά σε τρία (3) αντίτυπα, θα υποβάλλονται από 01.12.2013 μέχρι 31.01.2014 στη Γραμματεία του Ιδρύματος, οδός Ρήγα Φεραίου 2 Καρπενήσι Τ.Κ. 36100, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από ώρα 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στην ίδια διεύθυνση.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Υποψηφιότητες με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα εξετάζονται και οι ελλιπείς φάκελοι θα επιστρέφονται.

Τα προσόντα των υποψηφίων, τις προϋποθέσεις, την διαδικασία επιλογής και κάθε άλλη σχετική πληροφορία μπορείτε να την βρείτε στον Κανονισμό Υποτροφιών του Ιδρύματος στο επισυναπτόμενο αρχείο εδώ