Προκήρυξη 200 Υποτροφιών Αριστείας στην Ελλάδα μέσω του Προγράμματος Siemens
8/8/2013 Υποτροφίες  
Προκήρυξη 200 Υποτροφιών Αριστείας στην Ελλάδα μέσω του Προγράμματος Siemens

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθμ. 2/71343/24-7-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1830/Β/26-7-2013) ανακοίνωσε την προκήρυξη συνολικά εκατό (100) θέσεων υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου (Διδακτορικό) στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 την προκήρυξη πενήντα (50) θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (Μάστερ) στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 την προκήρυξη πενήντα (50) θέσεων με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14.

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής και σε εξειδικεύσεις που ορίζονται στην οικεία προκήρυξη. Η κατανομή των θέσεων ανά πρόγραμμα και επιστημονικό τομέα γίνεται, ως ακολούθως:

•ΕΝΕΡΓΕΙΑ 12 μάστερ, 25 διδακτορικό και 12 για μεταδιδακτορική έρευνα

•ΥΓΕΙΑ 12 μάστερ, 25 διδακτορικό και 14 για μεταδιδακτορική έρευνα

•ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 12 μάστερ, 25 διδακτορικό και 12 για μεταδιδακτορική έρευνα

•ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 14 μάστερ, 25 διδακτορικό και 12 για μεταδιδακτορική έρευνα

Σε περίπτωση κενών θέσεων σε έναν από τους ανωτέρω επιστημονικούς τομείς, οι θέσεις δύνανται να μεταφερθούν σε άλλον μετά από απόφαση της ολομέλειας της επιτροπής αξιολόγησης

Οι υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές α' και β' κύκλου αφορούν υποψηφίους με βαθμό πτυχίου από 8,00 και άνω

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 2 Σεπτεμβρίου 2013. Οι αιτήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή) στα γραφεία του ΙΚΥ- Τμήμα Διαγωνισμών (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία)

Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726394, 395, 397 και 346 και στα γραφεία του ΙΚΥ

Περισσότερα εδώ.