3 θέσεις εργασίας στο ΚΕΘΕΑ
18/12/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
3 θέσεις εργασίας στο ΚΕΘΕΑ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Ν.Π.Ι.Δ., που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης, έρευνας, στον τομέα της αντιμετώπισης της ουσιοεξάρτησης και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα ΙΘΑΚΗ, ΕΞΟΔΟΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΔΙΑΒΑΣΗ, ΝΟΣΤΟΣ, ΚΥΤΤΑΡΟ, ΑΡΙΑΔΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, MOSAIC, ΑΛΦΑ, ΚΙΒΩΤΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΑΝΑΔΥΣΗ, ΠΙΛΟΤΟΣ, ΟΞΥΓΟΝΟ, ΕΞΑΝΤΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΣ, υλοποιεί το εγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από την ΟΠΑΠ ΑΕ και θα παρέχει υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής σε άτομα εθισμένα από τα τυχερά παιχνίδια και τις οικογένειες τους. Η τηλεφωνική γραμμή θα λειτουργεί καθημερινά από τις 09:00 πμ έως και τις 21:00 μμ, στην Αθήνα και θα παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης και τηλεσυμβουλευτικής για όλη την επικράτεια.

Σε εκτέλεση του παραπάνω προγράμματος ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών , με δυνατότητα ανανέωσης έως τεσσάρων (4) μηνών , η οποία όμως θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης του προαναφερόμενου προγράμματος

Αναλυτικά ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής

Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι

Α. Ψυχολόγος

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης στη ψυχολογία
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε τηλεσυμβουλευτική (ψυχολογική υποστήριξη μέσω τηλεφωνικής γραμμής, Η/Υ κ.λπ.).


ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές αντικείμενο
• Αποδεδειγμένη ολοκληρωμένη θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση σε αναγνωρισμένο θεραπευτικό πρόγραμμα του εσωτερικού ή σε ανάλογο οργανισμό του εξωτερικού.
• Ολοκληρωμένη πιστοποιημένη εκπαίδευση σε συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία
• Εθελοντική εργασία σε φορείς κοινωνικής φροντίδας
• Καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας (της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
• Καλή γνώση MS Office

Β. Κοινωνικός Λειτουργός

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη κοινωνική εργασία
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε τηλεσυμβουλευτική (ψυχολογική υποστήριξη μέσω τηλεφωνικής γραμμής, Η/Υ κ.λπ.).

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές αντικείμενο
• Αποδεδειγμένη ολοκληρωμένη θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση σε αναγνωρισμένο θεραπευτικό πρόγραμμα του εσωτερικού ή σε ανάλογο οργανισμό του εξωτερικού
• Ολοκληρωμένη πιστοποιημένη εκπαίδευση σε συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία
• Εθελοντική εργασία σε φορείς κοινωνικής φροντίδας
• Καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας της (Ευρωπαϊκής Ένωσης)
• Καλή γνώση MS Office


Γ. Ειδικός Θεραπευτής - Απόφοιτος Αναγνωρισμένου (από το νόμο) Θεραπευτικού Προγράμματος

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Απόφοιτος αναγνωρισμένου (από το νόμο) θεραπευτικού προγράμματος που να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τρία (3) έτη από την αποφοίτηση στις 23.12.2013 (τελευταία ημέρα της προθεσμίας για την υποβολή φακέλων υποψηφιότητας)
• Απόφοιτος Λυκείου

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Γνώση θεραπευτικής τεχνικής και προσέγγισης σε ατομικό ,ομαδικό και οικογενειακό επίπεδο
• Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε τηλεσυμβουλευτική (ψυχολογική υποστήριξη μέσω τηλεφωνικής γραμμής, Η/Υ κ.λπ.).
• Εθελοντική εργασία σε φορείς κοινωνικής φροντίδας ή σε τηλεσυμβουλευτική ψυχολογική υποστήριξη (υποστήριξη μέσω τηλεφωνικής γραμμής, Η/Υ κ.λπ.).
• Καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας της (Ευρωπαϊκής Ένωσης)
• Καλή γνώση MS Office


Οι ενδιαφερόμενοι για τις παραπάνω θέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν φάκελο υποψηφιότητας ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, 11636 Μετς, Αθήνα, μέχρι και 23.12.2013. Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει :

α) βιογραφικό σημείωμα και
β) όλα τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα προσόντα για τη θέση επικυρωμένα.   


• οι τίτλοι σπουδών (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα) θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι.
• Η επαγγελματική εμπειρία (προϋπηρεσία) αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. Οι μισθωτοί πρέπει να προσκομίσουν και βεβαίωση εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης, η χρονική διάρκεια και το αντικείμενο της απασχόλησης. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να προσκομίσουν σχετικές συμβάσεις ή δελτία παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τη διάρκεια και το αντικείμενο της απασχόλησης.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Ο φάκελος υποψηφιότητας απορρίπτεται εάν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επικυρωμένα. Φάκελοι υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν πριν από τις 15.12.2013 ή που θα υποβληθούν μετά τις 23.12.2013 δεν θα ληφθούν υπόψη.
Στο βιογραφικό σημείωμα (και όχι στον φάκελο) θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται ο κωδικός θέσης που αναφέρεται παραπάνω. Για όλες τις υποψηφιότητες θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια. Θα σταλεί απάντηση σε όλους τους υποψήφιους που θα στείλουν τα βιογραφικά τους με πλήρη στοιχεία και εμπρόθεσμα

Πηγή: dikaiologitika.gr