12 θέσεις στο Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης
27/12/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
12 θέσεις στο Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης
Tο Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Β.Α.Α.), Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δώδεκα (12) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ε.Κ.Β.Α.Α., που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, Σπύρου Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό, Τ.Κ.13677, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: “Αποτίμηση Γεωθερμικού Ενεργειακού Δυναμικού σε επιλεγμένες Περιοχές για περιορισμό της Ενεργειακής Εξάρτησης και των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 5υναμικού Θερμομεταλλικών Υδάτων και Ιαματικών Φυσικών Πόρων (ΓΕΘΕΝ)”, με κωδικό MIS 350913, του ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:
  • 5 ΠΕ ΓΕΟΛΟΓΩΝ
  • 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ Η΄ ΟΡΥΚΤΝ ΠΟΡΝ
  • 2 ΠΕ ΓΕΛΟΓΟΣ-ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΟΣ
  • 1 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ
  • 1 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
  • 1 ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
  • 1 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ


Υποβολή Αιτήσεων 

Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία του Ε.Κ.Β.Α.Α. ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Β.Α.Α.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
(ΠΡΤΟΚΟΛΛΟ) Σπύρου Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό, Τ.Κ. 13677 Αχαρναί
(Για την Προκήρυξη ΣΜΕ 3 / 2013) το αργότερο μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2014, οπότε ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής σήμανσης, το εμπρόθεσμο δηλαδή των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ