2 θέσεις εργασίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
16/1/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
2 θέσεις εργασίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Λειτουργία – Ανάπτυξη)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και εθνικούς πόρους, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Μουσιόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. και Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Δι.Πα.Ε., προτίθεται για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Λειτουργία του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπά).Οι θέσεις αφορούν τα εξής αντικείμενα:

1. Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης οικονομικών στοιχείων Ειδικού Λογαριασμού και τήρηση υποχρεώσεων προς τρίτους ∆ημόσιους Φορείς

2. Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης οικονομικών στοιχείων Ειδικού Λογαριασμού


Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 29/01/2014 και ώρα 14:30 στη διεύθυνση:

Ειδικός Λογαριασμός Δι.Πα.Ε.

14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιά

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη