Προκήρυξη θέσεων δημοσιογράφων και καλλιτεχνικών ειδικοτήτων από τη ΝΕΡΙΤ
17/1/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Προκήρυξη θέσεων δημοσιογράφων και καλλιτεχνικών ειδικοτήτων από τη ΝΕΡΙΤ

Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. προκηρύσσει την πλήρωση 132 θέσεων δημοσιογράφων και 224 θέσεων καλλιτεχνικών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Αίτηση για πρόσληψη μπορεί να καταθέσει κάθε ενδιαφερόμενος/η που διαθέτει κατ’ ελάχιστον απολυτήριο Λυκείου και πληροί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται παρακάτω στην προκήρυξη.

Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή: οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν υποψηφιότητά τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέχρι τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12.00 με τη συμπλήρωση της φόρμας υποβολής στην ιστοσελίδα opengov.gr.

Στη συγκεκριμένη φόρμα ο υποψήφιος, αφού διαλέξει υποχρεωτικά μόνο ένα πεδίο ενδιαφέροντος, συμπληρώνει σταδιακά στη φόρμα τα προσωπικά του στοιχεία, την επαγγελματική του εμπειρία, τις σπουδές, τη γλωσσομάθεια, τις γνώσεις Η/Υ, τη δραστηριότητα και το όραμά του για την αιτούμενη θέση, καθώς και τις διαθέσιμες συστατικές επιστολές που μπορεί να προσκομίσει. Στην αίτηση πρέπει να επισυναφθεί και βιογραφικό σημείωμα, συντεταγμένο σύμφωνα με το πρότυπο europass.cedefop.europa.eu/el/home.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση σε ένα μόνο αντικείμενο/ειδικότητα και σε μία γεωγραφική περιοχή. Η σώρευση περισσότερων αιτήσεων (με εξαίρεση τις διορθωτικές αιτήσεις) συνεπάγεται αυτοδικαίως ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, οι υποψήφιοι πρέπει να λάβουν υπόψη τις παρακάτω χρηστικές πληροφορίες:

• Η αίτηση και το βιογραφικό θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, ενώ παράλληλα συνιστούν και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι πληροί τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και δηλώνει τα αληθή στοιχεία.
• Στην αίτηση καταχωρείται υποχρεωτικά το ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει ΑΜΚΑ, συμπληρώνει το αντίστοιχο πεδίο με την επανάληψη 11 φορές του αριθμού 9, δηλαδή με 99999999999.
• Στη φόρμα υποβολής επισυνάπτονται ηλεκτρονικά έως τρεις συστατικές επιστολές και αντίγραφα πτυχίων και πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών και υπολογιστών που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό
• Στο βιογραφικό καταχωρείται το όνομα και το επώνυμο σε αγγλική γραφή.
• Τα επισυναπτόμενα αρχεία πρέπει να συμπιεστούν σε αρχείο τύπου .zip, το οποίο θα τιτλοφορείται με το επώνυμο του υποψηφίου με λατινικούς χαρακτήρες, όπως αναγράφεται στο βιογραφικό.
• Οι υποψήφιοι δεν υποβάλλουν πρωτότυπα δικαιολογητικά με την αίτηση συμμετοχής και η κατάταξη τους στους σχετικούς πίνακες γίνεται βάσει αντιγράφων που επισυνάπτουν στην ηλεκτρονική αίτηση. Στην αίτηση επισυνάπτονται μόνο αντίγραφα πτυχίων και πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών και υπολογιστών.
• Τυχόν λάθη μπορούν να αποκατασταθούν με την αποστολή νέας διορθωμένης αίτησης, έως και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης. Ως εκ τούτου θα λαμβάνεται υπόψη η τελευταία χρονολογικά αίτηση κάθε υποψηφίου.

Για τυχόν ζητήματα τεχνικής φύσης μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στο ipostirixi@opengov.gr

Τα πλήρη κείμενα των προκηρύξεων διατίθενται στις διευθύνσεις http://www.opengov.gr/home/2014/01/14/4927 (για τους δημοσιογράφους) και http://www.opengov.gr/home/2014/01/14/4924 (για τις καλλιτεχνικές ειδικότητες).