Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Πρόγραμμα Yποτροφιών ΥΠΑΤΙΑ
17/1/2014 Υποτροφίες  
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Πρόγραμμα Yποτροφιών ΥΠΑΤΙΑ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ένα από τα δυναμικά ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας με πλούσια και διακεκριμένη ερευνητική δραστηριότητα, τόσο σε επίπεδο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων, όσο και στο εκπαιδευτικό επίπεδο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και των διδακτορικών σπουδών.

Σε μια προσπάθεια τόνωσης της έρευνας, για παραγωγή έγκυρης επιστημονικής γνώσης, η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου θέσπισε το 2012 το Πρόγραμμα Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων ΥΠΑΤΙΑ, το oποίο εγκρίθηκε από την Σύγκλητο Πανεπιστημίου Αιγαίου, στις αρχές του 2013.

Η προκήρυξη του Προγράμματος Υποτροφιών ΥΠΑΤΙΑ απευθύνεται σε διπλωματούχους που είτε έχουν αποφοιτήσει από άλλα Πανεπιστήμια (ημεδαπής ή αλλοδαπής) είτε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και επιθυμούν να ενταχθούν στην ερευνητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου μέσα από την έναρξη εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, με επιβλέποντα/ουσα μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Για το 2014 η προκήρυξη αφορά τα επιστημονικά πεδία της «Σχολής Θετικών Επιστημών» και της «Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών»:

Δεδομένης της ιδιαίτερα έντονης οικονομικής κρίσης, το πρόγραμμα 2014 ενισχύει νέους διπλωματούχους Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μaster), να αφιερωθούν στην έρευνα, μέσω εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και τους υποστηρίζει οικονομικά προκειμένου να εγκατασταθούν στην έδρα της αντίστοιχης Σχολής/Τμήματος, ώστε να εργαστούν εντατικά και απρόσκοπτα.

Η οικονομική αυτή υποστήριξη μέσω της υποτροφίας είναι μία μόνο διάσταση της πλαισίωσης των υποτρόφων υποψηφίων διδακτόρων, στη διδακτική και ερευνητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στην ένταξή τους στη διεθνή ερευνητική κοινότητα.

Η Υποβολή Προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού ιστοτόπου «Υποβολή».

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής προτάσεων Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων 2014, είναι η 10η Μαϊου 2014

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ru.aegean.gr