Σχέδιο δράσης για 74 άνεργους στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ"
22/1/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Σχέδιο δράσης για 74 άνεργους στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ"

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» καλεί:

Άνεργους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, κάρτα ανεργίας σε ισχύ, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον κλάδο του αθλητισμού ή που θέλουν να εργαστούν σε αυτόν

Η χωρική παρέμβαση της προτεινόμενης Πράξης αφορά το σύνολο των δήμων των περιφερειακών ενοτήτων που εντάσσονται στην Περιφέρεια Αττικής.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα συνοδεύουν την αίτηση είναι τα εξής:

  • Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας
  • Αντίγραφο Ταυτότητας Ομογενούς (για Έλληνες ομογενείς)
  • Άδεια Διαμονής σε ισχύ (για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών)
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο/η ωφελούμενος/η δεν συμμετέχει την ίδια περίοδο σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
  • Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία αίτησης
  • Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι
  • Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ εάν ο αιτών είναι εγγεγραμμένος σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας
  • Εκτύπωση ή αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος ή αντίγραφο, για το τρέχον οικονομικό έτος για τυχόν εισοδήματα που έχουν αποκτηθεί, ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος
  • Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής που αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας.


Προτεραιότητα θα δοθεί στους ωφελούμενους με υψηλό βαθμό εντοπιότητας που θα αποδεικνύεται από την προσκόμιση του εκκαθαριστικού σημειώματος ή από λογαριασμό κοινής ωφελείας. Οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο το οποίο θα προσκομίζεται θα αξιολογείται ανάλογα.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους είναι από τις 23/12/2013 έως τις 07/02/2014.


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης athlitiko-epixeirein.gr

Για να δείτε την αναλυτική πρόσκληση πατήστε εδώ