Δεξιότητες Πληροφορικής
 • Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

  Η ενότητα Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχει σαν σκοπό να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στις βασικές έννοιες του τομέα της Πληροφορικής, καθώς και στα διαφορετικά μέρη ενός υπολογιστή.

  Μετά το τέλος της ενότητας θα είστε σε θέση να:

  • Κατανοείτε τι είναι το υλικό, τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση ενός υπολογιστή και τι είναι οι περιφερειακές συσκευές.
  • Κατανοείτε τι είναι το λογισμικό και να δίνετε παραδείγματα συνήθων εφαρμογών λογισμικού και λειτουργικών συστημάτων.
  • Κατανοείτε πώς χρησιμοποιούνται τα πληροφοριακά δίκτυα στο χώρο των υπολογιστών και να γνωρίζετε τις διάφορες επιλογές που υπάρχουν για τη σύνδεση στο Διαδίκτυο (Internet).
  • Κατανοείτε τι σημαίνει ο όρος Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και να δίνετε παραδείγματα πρακτικών εφαρμογών της στην καθημερινότητα.
  • Κατανοείτε θέματα υγείας και ασφάλειας (προστασίας από σωματικούς κινδύνους) καθώς και περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται με τη χρήση υπολογιστών.
  • Αναγνωρίζετε σημαντικά θέματα ασφαλείας που σχετίζονται με τη χρήση υπολογιστών.
  • Αναγνωρίζετε σημαντικά νομικά θέματα που σχετίζονται με τα πνευματικά δικαιώματα και την προστασία των δεδομένων αναφορικά με τη χρήση υπολογιστών.

  Κατέβασε όλο το περιεχόμενο της ενότητας εδώ

 • Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων

  Η ενότητα Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων στόχο έχει να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στη χρήση και τη διαχείριση ενός προσωπικού υπολογιστή.

  Μετά το τέλος της ενότητας θα είστε σε θέση να:

  • Χρησιμοποιείτε τις βασικές λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων της προσαρμογής των βασικών ρυθμίσεων του υπολογιστή και της χρήσης των διαθέσιμων λειτουργιών βοήθειας.
  • Χειριστείτε αποτελεσματικά την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή και να δουλεύετε αποδοτικά σε ένα γραφικό περιβάλλον χρήστη (graphical user environment).
  • Γνωρίζετε τις βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων και να οργανώνετε αποτελεσματικά τα αρχεία και τους φακέλους του υπολογιστή έτσι ώστε να είναι εύκολο να αναγνωριστούν και να εντοπιστούν.
  • Χρησιμοποιείτε βοηθητικό λογισμικό συμπίεσης και αποσυμπίεσης αρχείων, καθώς και λογισμικό κατά των ιών (anti-virus) για την προστασία του υπολογιστή.
  • Επιδεικνύετε την ικανότητά χρήσης απλών εργαλείων επεξεργασίας κειμένου και εκτυπώσεων που είναι διαθέσιμα από το λειτουργικό σύστημα.

  Κατέβασε όλο το περιεχόμενο της ενότητας εδώ

 • Επεξεργασία Κειμένου

  Η ενότητα Επεξεργασία Κειμένου στοχεύει στην εισαγωγή των εκπαιδευόμενων στη χρήση μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου για τη δημιουργία καθημερινών επιστολών και εγγράφων.

  Μετά το τέλος της ενότητας θα είστε σε θέση να:

  • Εργάζεστε με έγγραφα και να τα αποθηκεύετε ως διάφορες μορφές αρχείων.
  • Επιλέγετε διαθέσιμες ενσωματωμένες λειτουργίες της εφαρμογής, όπως η λειτουργία της Βοήθειας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας.
  • Δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε μικρού μεγέθους έγγραφα τα οποία θα είναι έτοιμα για κοινή χρήση και διανομή.
  • Εφαρμόζετε διάφορες μορφοποιήσεις στα έγγραφα προκειμένου να τα βελτιώσετε πριν τη διανομή τους και να αναγνωρίζετε καλές πρακτικές κατά την επιλογή των κατάλληλων μορφοποιήσεων.
  • Εισάγετε πίνακες, εικόνες και αντικείμενα σχεδίασης στα έγγραφα.
  • Προετοιμάζετε τα έγγραφα για χρήση σε συγχώνευση αλληλογραφίας.
  • Προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις σελίδας του εγγράφου, να το ελέγχετε και να το διορθώνετε ορθογραφικά πριν την τελική του εκτύπωση.

  Κατέβασε όλο το περιεχόμενο της ενότητας εδώ

 • Υπολογιστικά Φύλλα

  Η ενότητα Υπολογιστικά Φύλλα (Spreadsheets) έχει σαν σκοπό να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στην έννοια και τη χρήση των υπολογιστικών φύλλων για την παραγωγή αποτελεσμάτων εργασίας με ακρίβεια.

  Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα είστε σε θέση να:

  • Εργάζεστε με υπολογιστικά φύλλα και να τα αποθηκεύετε ως διάφορες μορφές αρχείων.
  • Επιλέγετε διαθέσιμες ενσωματωμένες λειτουργίες της εφαρμογής, όπως η λειτουργία της Βοήθειας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας.
  • Εισάγετε δεδομένα σε κελιά και να χρησιμοποιείτε καλές πρακτικές κατά τη δημιουργία λιστών.
  • Επιλέγετε, ταξινομείτε, καθώς και να αντιγράφετε, μετακινείτε και να διαγράφετε δεδομένα.
  • •Επεξεργάζεστε τις γραμμές και στήλες ενός υπολογιστικού φύλλου, να αντιγράφετε, μετακινείτε, διαγράφετε και να μετονομάζετε κατάλληλα τα φύλλα εργασίας.
  • Δημιουργείτε μαθηματικούς και λογικούς τύπους χρησιμοποιώντας τις βασικές συναρτήσεις των υπολογιστικών φύλλων.
  • Χρησιμοποιείτε τις σωστές πρακτικές στη δημιουργία τύπων και είστε σε θέση να αναγνωρίζετε τις τιμές σφάλματος σε τύπους.
  • Μορφοποιείτε αριθμούς και περιεχόμενο κειμένου σ’ ένα υπολογιστικό φύλλο.
  • Επιλέγετε, δημιουργείτε και μορφοποιείτε γραφήματα για να επικοινωνείτε τα δεδομένα κατάλληλα και με τη σωστή τους σημασία.
  • Ρυθμίζετε τις επιλογές σελίδας κατάλληλα, καθώς και να ελέγχετε και να διορθώνετε το περιεχόμενο ενός υπολογιστικού φύλλου πριν την τελική του εκτύπωση.

  Κατέβασε όλο το περιεχόμενο της ενότητας εδώ

 • Χρήση Βάσεων Δεδομένων

  Η ενότητα Χρήση Βάσεων Δεδομένων έχει σαν σκοπό να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στην έννοια της βάσης δεδομένων και στη σωστή χρήση αυτής.

  Μετά το τέλος της ενότητας θα είστε σε θέση να:

  • Κατανοείτε τι είναι μια βάση δεδομένων, πώς είναι οργανωμένη και πώς λειτουργεί.
  • Δημιουργείτε μια απλή βάση δεδομένων και να προβάλλετε τα δεδομένα της βάσης με διάφορες μεθόδους.
  • Δημιουργείτε έναν πίνακα, να ορίζετε και να τροποποιείτε πεδία και τις ιδιότητές τους, να εισάγετε και να επεξεργάζεστε δεδομένα σ’ έναν πίνακα.
  • Ταξινομείτε και να φιλτράρετε έναν πίνακα ή μια φόρμα, να δημιουργείτε, τροποποιείτε και εκτελείτε ερωτήματα για να ανακτάτε συγκεκριμένες πληροφορίες από τη βάση δεδομένων.
  • Κατανοείτε τι είναι μια φόρμα και να δημιουργείτε μια φόρμα για να εισάγετε, τροποποιείτε και να διαγράφετε εγγραφές και δεδομένα.
  • Δημιουργείτε συνήθεις εκθέσεις/αναφορές και να προετοιμάζετε αποτελέσματα έτοιμα προς διακίνηση.

  Κατέβασε όλο το περιεχόμενο της ενότητας εδώ

 • Παρουσιάσεις

  Η ενότητα Παρουσιάσεις έχει σαν σκοπό να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στη χρήση λογισμικού παρουσιάσεων.

  Μετά το τέλος της ενότητας θα είστε σε θέση να:

  • Εργάζεστε με παρουσιάσεις και να τις αποθηκεύετε ως διαφορετικές μορφές αρχείων.
  • Επιλέγετε διαθέσιμες ενσωματωμένες λειτουργίες της εφαρμογής, όπως η λειτουργία της Βοήθειας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας.
  • Κατανοείτε τις διάφορες προβολές παρουσίασης και πότε να τις χρησιμοποιείτε, να επιλέγετε διάφορες διατάξεις και πρότυπα σχεδίασης διαφανειών.
  • Εισάγετε, τροποποιείτε και μορφοποιείτε το κείμενο μιας παρουσίασης καθώς και να αναγνωρίζετε την καλή πρακτική εφαρμογής μοναδικού τίτλου σε κάθε διαφάνεια.
  • Επιλέγετε, δημιουργείτε και μορφοποιείτε γραφήματα για να επικοινωνείτε τα δεδομένα κατάλληλα και με τη σωστή τους σημασία.
  • Εισάγετε και να τροποποιείτε εικόνες, γραφικά και αντικείμενα σχεδίασης.
  • Εφαρμόζετε εφέ κίνησης και εναλλαγής διαφανειών στις παρουσιάσεις, καθώς και να ελέγχετε και να διορθώνετε το περιεχόμενο μιας παρουσίασης πριν την τελική εκτύπωση και παρουσίαση της.

  Κατέβασε όλο το περιεχόμενο της ενότητας εδώ

 • Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία

  Το πρώτο μέρος αυτής της ενότητας, Πλοήγηση στον Ιστό, έχει σαν σκοπό να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στο Διαδίκτυο (Internet) και στη χρήση μιας εφαρμογής περιήγησης στον Ιστό / Φυλλομετρητή Ιστού. (web browser).

  Μετά το τέλος της ενότητας θα είστε σε θέση να:

  • Κατανοείτε τι είναι το Διαδίκτυο (Internet) και ποια είναι η κοινή ορολογία που σχετίζεται με αυτό, καθώς και να έχετε επίγνωση των θεμάτων ασφαλείας που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου.
  • Επιτυγχάνετε καθημερινές εργασίες περιήγησης στον ιστό, συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής των ρυθμίσεων της εφαρμογής περιήγησης στον Ιστό.
  • Συμπληρώνετε και να καταχωρείτε ιστοφόρμες και να αναζητείτε πληροφορίες.
  • Αποθηκεύετε ιστοσελίδες και να κάνετε λήψεις αρχείων από τον ιστό, καθώς και να αντιγράφετε περιεχόμενο από το Διαδίκτυο σε ένα έγγραφο.

  Το δεύτερο μέρος της ενότητας, Επικοινωνία, έχει σαν σκοπό να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στις βασικές έννοιες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), καθώς και τις άλλες επιλογές επικοινωνίας.

  Μετά το τέλος της ενότητας θα είστε σε θέση να:

  • Κατανοείτε τι είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και να γνωρίζετε τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης του, καθώς και να έχετε επίγνωση και άλλων επιλογών επικοινωνίας.
  • Έχετε επίγνωση των δικτυακών εθιμοτυπικών κανόνων συμπεριφοράς (netiquette), καθώς και των θεμάτων ασφαλείας κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Δημιουργείτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να κάνετε έλεγχο ορθογραφίας και να τα αποστέλλετε.
  • Απαντάτε και να προωθείτε μηνύματα, να χειρίζεστε τα επισυναπτόμενα αρχεία και να εκτυπώνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Έχετε επίγνωση των μεθόδων βελτίωσης παραγωγικότητας κατά την εργασία με λογισμικό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
  • Οργανώνετε και να διαχειρίζεστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

  Κατέβασε όλο το περιεχόμενο της ενότητας εδώ

 • Image Editing

  Η ενότητα Επεξεργασία Εικόνας (Image Editing) έχει σκοπό να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στις βασικές έννοιες που διέπουν τις ψηφιακές εικόνες, καθώς και στη χρήση μιας εφαρμογής επεξεργασίας εικόνας.

  Μετά το τέλος της ενότητας θα είστε σε θέση να:

  • Γνωρίζετε τις βασικές αρχές χρήσης ψηφιακών εικόνων, να κατανοείτε τις επιλογές των διάφορων μορφών γραφικών, καθώς και τις έννοιες σχετικά με τα χρώματα.
  • Ανοίγετε μια υπάρχουσα εικόνα, να αποθηκεύετε μια εικόνα σε διαφορετικές μορφές αρχείου και να ορίζετε τις επιλογές του αρχείου εικόνας.
  • Χρησιμοποιείτε τις διαθέσιμες επιλογές της εφαρμογής, όπως την εμφάνιση των γραμμών εργαλείων και των χρωματικών παλετών για τη βελτίωση της παραγωγικότητας.
  • Συλλάβετε (Capture) και να αποθηκεύσετε μια εικόνα, να χρησιμοποιείτε διάφορα εργαλεία επιλογής και να χειρίζεστε εικόνες.
  • Δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε στρώσεις/επίπεδα (layers), να εργάζεστε με κείμενο, να χρησιμοποιείτε εφέ και φίλτρα και να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία σχεδίασης.
  • Προετοιμάζετε τις εικόνες για εκτύπωση ή δημοσίευση.

  Κατέβασε όλο το περιεχόμενο της ενότητας εδώ

 • Web Editing

  Η ενότητα Επεξεργασία Ιστοσελίδων (Web Editing) έχει σκοπό να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στις κύριες έννοιες δημοσίευσης περιεχομένου στο Διαδίκτυο, καθώς και στη δημιουργία, δημοσίευση/ανεβάσμα (upload) και συντήρηση ενός στατικού διαδικτυακού τόπου.

  Μετά το τέλος της ενότητας θα είστε σε θέση να:

  • Κατανοείτε βασικές έννοιες και ορολογία.
  • Γνωρίζετε τις βασικές αρχές της HTML και να χρησιμοποιείτε συνήθεις ετικέτες HTML για να τροποποιείτε τη δομή μιας ιστοσελίδας.
  • Χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή επεξεργασίας ιστοσελίδων για να σχεδιάζετε και να μορφοποιείτε ιστοσελίδες, να μορφοποιείτε κείμενο, και να εργάζεστε με υπέρ-συνδέσεις και πίνακες.
  • Αναγνωρίζετε και να χρησιμοποιείτε συνήθεις μορφές διαδικτυακών εικόνων και να δημιουργείτε φόρμες σε μια ιστοσελίδα.
  • Κατανοείτε και να χρησιμοποιείτε Διαδοχικά φύλλα στυλ CSS (cascading style sheets).
  • Προετοιμάζετε τις ιστοσελίδες για δημοσίευση σε ένα διακομιστή ιστοσελίδων (web server).

  Κατέβασε όλο το περιεχόμενο της ενότητας εδώ

 • IT Security

  Η ενότητα Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Security) έχει σκοπό να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στις βασικές έννοιες που διέπουν την ασφαλή χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Πληροφορικής και Επικοινωνιών - ΤΠΕ) στην καθημερινή ζωή, καθώς και στη χρήση των σχετικών τεχνικών και εφαρμογών που απαιτούνται για την υλοποίηση και συντήρηση ασφαλών συνδέσεων δικτύου, την ασφαλή σύνδεση στο Διαδίκτυο, καθώς και τη σωστή διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών.

  Οι εκπαιδευόμενοι, μελετώντας την ενότητα θα εφοδιαστούν με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για ασφαλή εργασία με τις ΤΠΕ και θα μπορούν να ανταποκρίνονται επάξια στις κοινές προκλήσεις ασφαλείας κατά την χρήση των ΤΠΕ.

  Μετά το τέλος της ενότητας θα είστε σε θέση να:

  • Κατανοείτε τις βασικές έννοιες που αφορούν στη σημασία της ασφαλούς διατήρησης πληροφοριών και δεδομένων, της φυσικής ασφάλειας των δεδομένων, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της κλοπής ταυτότητας (identity theft).
  • Προστατεύετε έναν υπολογιστή, μια συσκευή ή ένα δίκτυο από λογισμικό κακόβουλης χρήσης (malware) και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά (unauthorised access).
  • Κατανοείτε τους τύπους δικτύων, τους τύπους σύνδεσης, καθώς και ειδικά θέματα δικτύων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που σχετίζονται με τα τείχη προστασίας (firewalls).
  • Περιηγείστε στον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web) και να επικοινωνείτε μέσω Διαδικτύου (Internet) με ασφάλεια.
  • Κατανοείτε τα θέματα ασφαλείας που σχετίζονται με την επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων που αφορούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και την ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων (instant messaging).
  • Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας (backup) και να επαναφέρετε (restore) δεδομένα σωστά και με ασφάλεια, καθώς και να διαθέτετε/κατανέμετε δεδομένα και συσκευές με ασφάλεια

  Κατέβασε όλο το περιεχόμενο της ενότητας εδώ

 • Project Planning

  Η ενότητα Προγραμματισμός Έργου (Project Planning) έχει σαν σκοπό να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στη χρήση μια εφαρμογής διαχείρισης έργων για να προετοιμάζουν σχέδια έργων, καθώς και να παρακολουθούν τα έργα αυτά μέσω ενεργειών που συμπεριλαμβάνουν το σχεδιασμό και τη διαχείριση χρόνου, κόστους, εργασιών και πόρων.

  Μετά το τέλος της ενότητας θα είστε σε θέση να:

  • Κατανοείτε τις βασικές έννοιες που αφορούν τη διαχείριση έργων.
  • Χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή διαχείρισης έργων για να δημιουργείτε ένα νέο έργο και να συντηρείτε/διαχειρίζεστε ένα υπάρχον έργο.
  • Δημιουργείτε και να προγραμματίζετε εργασίες/δραστηριότητες και να προσθέτετε περιορισμούς και καταληκτικές ημερομηνίες/προθεσμίες στα έργα.
  • Αποδίδετε κόστη και να δημιουργείτε και να κατανέμετε πόρους στις εργασίες/δραστηριότητες ενός έργου.
  • Προβάλετε την κρίσιμη διαδρομή (critical path) ενός έργου, να επιβλέπετε την εξέλιξη/πρόοδό του και να επαναπρογραμματίζετε το φόρτο εργασίας.
  • Προετοιμάζετε και να εκτυπώνετε τα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων και γραφημάτων και αναφορών/εκθέσεων.

  Κατέβασε όλο το περιεχόμενο της ενότητας εδώ

 • Διαδικτυακή Παραγωγή και Συνεργασία (Online Collaboration)

  Η ενότητα ECDL Διαδικτυακή Παραγωγή και Συνεργασία (Online Collaboration) παρουσιάζει τις έννοιες και τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη ρύθμιση και τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων παραγωγής και συνεργασίας/συνεργατικών εργαλείων (online collaborative tools), όπως εργαλεία σχετικά με: αποθήκευση (storage), παραγωγικότητα (productivity tools), ημερολόγια (calendars), μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), διαδικτυακές συσκέψεις (web meetings), μαθησιακές πλατφόρμες (learning environments) και τεχνολογία κινητών συσκευών (mobile technology).

  Μετά το τέλος της ενότητας θα είστε σε θέση να:

  • Κατανοείτε τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη διαδικτυακή παραγωγή και συνεργασία (online collaboration) και την υπολογιστική νέφους (cloud computing).
  • Ρυθμίζετε λογαριασμούς για διαδικτυακή παραγωγή και συνεργασία (online collaboration).
  • Χρησιμοποιείτε δικτυακή αποθήκευση (online storage) και διαδικτυακές εφαρμογές παραγωγικότητας (web-based productivity applications) για να συνεργάζεστε με άλλους.
  • Χρησιμοποιείτε ημερολόγια στο διαδίκτυο και σε κινητές συσκευές (calendars) για να διαχειρίζεστε και να σχεδιάζετε τις δραστηριότητές σας.
  • Συνεργάζεστε και αλληλεπιδράτε χρησιμοποιώντας κοινωνικά δίκτυα (social networks), ιστολόγια (blogs), και συνεργατικά ανεπτυγμένους ιστοτόπους (wikis).
  • Προγραμματίζετε και διοργανώνετε διαδικτυακές συσκέψεις και χρησιμοποιείτε πλατφόρμες διαδικτυακής εκμάθησης (online learning environments).
  • Κατανοείτε βασικές έννοιες της τεχνολογίας κινητών/φορητών συσκευών (mobile devices) και χρησιμοποιείτε λειτουργίες όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), εφαρμογές (applications), και συγχρονισμό ( synchronisation).

  Κατέβασε όλο το περιεχόμενο της ενότητας εδώ